Események betöltése

« Összes Események

  • Ez az esemény elmúlt.

Napi ige április 21.

2023.04.21

Márk evangéliuma 1,32-39

Jézus sok beteget meggyógyít

32Estefelé pedig, amikor lement a nap, hozzávittek minden beteget és megszállottat; 33és az egész város összegyűlt az ajtó előtt. 34Sokakat meggyógyított, akik különféle betegségekben sínylődtek, sok ördögöt is kiűzött, és nem engedte megszólalni az ördögöket, mivel azok ismerték őt.
35Nagyon korán, amikor még sötét volt, felkelt, és félrevonult egy lakatlan helyre, és ott imádkozott. 36Simon és a vele levők azonban utánasiettek, 37és amikor megtalálták, így szóltak hozzá: Mindenki téged keres. 38Ő pedig ezt mondta nekik: Menjünk máshova, a szomszédos helységekbe, hogy ott is hirdessem az igét, mert ezért jöttem. 39És elment Galilea-szerte a zsinagógáikba, hirdette az igét, és kiűzte az ördögöket.

A krónikák első könyve 16,8-43

Dávid hálaadó éneke

8Adjatok hálát az ÚRnak, hívjátok segítségül nevét, hirdessétek tetteit a népek közt! 9Énekeljetek, zengjetek zsoltárt neki, emlegessétek minden csodáját! 10Dicsőítsétek szent nevét, szívből örüljenek, akik keresik az URat! 11Folyamodjatok az ÚRhoz, az ő hatalmához, keressétek orcáját szüntelen! 12Emlékezzetek csodatetteire, amelyeket véghezvitt, csodáira és döntéseire, 13ti, Izráel utódai, kik szolgái vagytok, Jákóbnak fiai, kiket kiválasztott! 14Ő, az ÚR, a mi Istenünk, az egész földnek szólnak döntései. 15Örökké emlékezik szövetségére, ezer nemzedéken át is az adott szavára, 16amelyet Ábrahámmal kötött, ahogy Izsáknak megesküdött. 17Jákób elé tárta, elrendelte, Izráelnek örök szövetségül: 18Neked adom – mondta – Kánaán földjét kiosztott örökségül! 19Akkor még alig néhányan voltatok, kevesen éltetek ott mint jövevények. 20Nemzettől nemzetig vándoroltak, egyik országból a másik néphez. 21De senkinek sem engedte elnyomni őket, sőt királyokat is megintett miattuk: 22Ne nyúljatok fölkentjeimhez, prófétáimat se bántsátok! 23Énekelj az ÚRnak, te egész föld! Hirdessétek szabadítását nap mint nap! 24Beszéljétek el dicsőségét a nemzeteknek, csodáit minden népnek! 25Mert nagy az ÚR, méltó, hogy dicsérjék, félelmetesebb minden istennél. 26Hiszen a népek istenei csak bálványok, az ÚR pedig az ég alkotója. 27Fenség és méltóság jár előtte, erő és öröm van lakóhelyén. 28Népek törzsei! Magasztaljátok az URat! Magasztaljátok az ÚR dicsőségét és hatalmát! 29Magasztaljátok az ÚR dicső nevét, ajándékot hozva jöjjetek színe elé! Boruljatok le az ÚR előtt szent öltözetben! 30Reszkess tőle, te egész föld! Szilárdan áll a világ, nem inog. 31Örüljön az ég, örvendjen a föld, és mondják el a népeknek, hogy uralkodik az ÚR! 32Zúgjon a tenger a benne levőkkel, vigadjon a mező és minden, ami rajta van! 33Ujjongnak majd az erdő fái az ÚR előtt, amikor eljön, hogy ítélkezzék a földön. 34Adjatok hálát az ÚRnak, mert jó, mert örökké tart szeretete! 35Mondjátok: Segíts meg minket, szabadító Istenünk, ments meg és gyűjts össze a népek közül, hogy hálát adhassunk szent nevednek, és dicsőítve magasztalhassunk téged! 36Áldott az ÚR, Izráel Istene öröktől fogva mindörökre!És az egész nép így felelt: Ámen! Dicséret az ÚRnak!

A szövetségláda állandó őrei

37Otthagyta azért Dávid az ÚR szövetségládája előtt Ászáfot és rokonságát, hogy állandóan végezzék a szolgálatot a ládánál a mindennapi rend szerint, 38továbbá Óbéd-Edómot és hatvannyolc rokonát. Óbéd-Edóm, Jedútún fia és Hószá voltak a kapuőrök. 39Cádók főpapot és annak rokonait, a papokat az ÚR hajléka előtt hagyta a gibeóni áldozóhalmon, 40hogy égőáldozatot mutassanak be állandóan az ÚRnak az égőáldozati oltáron: reggel meg este egészen úgy, ahogyan meg van írva az ÚR törvényében, amelyet Izráelnek parancsolt. 41Velük volt Hémán, Jedútún és a többi kiválasztott is, akiket név szerint jelöltek ki, hogy így adjanak hálát az ÚRnak: Örökké tart szeretete! 42Hémánnál és Jedútúnnál voltak a harsonák, a cintányérok és az istenes énekeket kísérő hangszerek. Jedútún fiai a kapunál voltak. 43Azután hazament az egész nép. Dávid is hazament, hogy megáldja háza népét.

Részletek

Dátum:
2023.04.21
Esemény kategória:
Ugrás az oldal tetejére