Nemmind1! Mit és hogyan adunk.

„Jobb adni, mint venni!” A jézusi gondolat igazságát saját életünk tapasztalatai is alátámasztják. A legáltalánosabb értelemben is igaz, hogy ha adok, én is gazdagodom. Több leszek általa. Ha szeretetben, elfogadásban, örömben többet tudok adni, mint amennyit kapok, teljesebb lesz az életem.

És igaz ez anyagi értelemben is, ha olyan valakinek a szükségleteiről van szó, aki nekem fontos. A gyerekeim, a családom számítanak az én gondoskodásomra. És bár sokszor érezzük, nem bírjuk már erővel és emberséggel, mégis mindig és újra tudunk adni, áldozni, azért, ami a mienk. A gyülekezet is a mienk. Aki benne van, tudja. Nem egy idegen szervezet, nem másokért, hanem értem is való közösség. Ezért, ha idetartozom, természetesnek veszem, hogy adok a saját közösségem szükségleteire. Az adakozásnak vannak azonban törvényi kritériumai és korlátai, de ezáltal lehetőségei is. Állami és egyházi törvények egyként megemlítik az egyházak gazdálkodásának kérdését.

Törvényi háttér:

2011. évi CCVI. törvény IV. fejezet 20. § (1) Az egyház bevételei elsősorban természetes személyek, jogi személyek, jogi személyiség nélküli szervezetek adományaiból és egyéb hozzájárulásaiból tevődnek össze.

1996. évi LXXXI. törvény I. fejezet 4.§ 1/a meghatározza az adomány fogalmát: 1/a.26 adománya közhasznú szervezet részére az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló törvény szerinti közhasznú tevékenység támogatására, valamint a külön törvényben meghatározott feltételeknek megfelelő egyház részére az ott meghatározott tevékenysége támogatására, továbbá a közérdekű kötelezettségvállalás céljára az adóévben visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás, juttatás, térítés nélkül átadott eszköz könyv szerinti értéke, térítés nélkül nyújtott szolgáltatás bekerülési értéke, feltéve, hogy az nem jelent az e törvényben és a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározottakon túl vagyoni előnyt az adományozónak, az adományozó tagjának (részvényesének), vezető tisztségviselőjének, felügyelő bizottsága vagy igazgatósága tagjának, könyvvizsgálójának, illetve ezen személyek vagy a magánszemély tag (részvényes) közeli hozzátartozójának azzal, hogy nem minősül vagyoni előnynek az adományozó nevére, tevékenységére történő utalás;

A vállalkozási tevékenység érdekében felmerülő egyes költségek, ráfordítások az adóévben adomány jogcímen visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás, juttatás, térítés nélkül átadott eszköz könyv szerinti értéke, térítés nélkül nyújtott szolgáltatás bekerülési értéke, feltéve, hogy az adózó rendelkezik a közhasznú szervezet, az egyház, a közérdekű kötelezettségvállalás szervezője által az adóalap megállapítása céljából kiállított igazolással, amely tartalmazza a kiállító és az adózó megnevezését, székhelyét, adószámát, az adomány összegét és a támogatott célt; (3. számú melléklet az 1996. évi LXXXI. törvényhez56517.589 )

Azaz a Tao tv. 3. melléklete B) részének 17. pontja alapján a közhasznú szervezeteknek, egyházaknak nyújtott adomány – a közhasznú szervezet, egyház által kiállított igazolás birtokában – költségként elszámolható 2012. január 1-jétől.

Íme, egy igazolás, melyet gazdálkodó szervezetek számára tudunk kiállítani abban az esetben, ha tevékenységünket, szolgálatunkat támogatni kívánják. Ez az igazolás az adományozott összeg költségként történő elszámolását teszi lehetővé:

IGAZOLÁS ADOMÁNYRÓL

Adományozott: Mikepércsi Református Egyházközség

Adományozott adószáma: 19851464-1-09

Adományozott székhelye: 4271 Mikepércs, Szabadság u. 2.

Közhasznúsági fokozat: Egyház

Közhasznú minősítés bírósági nyilvántartásba vételének száma: 6. Pk.63 367. 5.

Adományozó: ……………………………

Adományozó adóazonosító jele/adószáma: ……………………

Adományozó címe/székhelye: ………………………………

Adományozott összeg: …………………azaz…..……………………….

A Mikepércsi Református Egyházközség igazolja, hogy a(z) ……………………………………….. 20….. . év során a(z) ……………………………………. részére ……..Ft, azaz ……………………………………… forint értékben adományt nyújtott az egyház következő céljainak támogatására: működés támogatása, a működéshez elengedhetetlenül szükséges ingatlanok fenntartása.

Jelen igazolás az általános forgalmi adóról szóló 2007.évi CXXVII. Tv. 259. §-nak új 9/A pontja alapján került kiállításra.

Mikepércs, ……………………………………………………

Reméljük, hogy ezek a tények, illetve lehetőségek segítenek a tisztánlátásban! Kérjük, gondolja végig, tud-e, akar-e segíteni gyülekezetünknek, hogy fennmaradjon, s egyre többekért szolgálni tudjon! Kérdésével jelentkezzen a „kapcsolat” oldalon megadott email címen! Köszönjük!

Ezen a helyen szeretnénk megköszönni mindazoknak, akik „2 fillérjeikkel”, minden héten perselyadományként adott támogatásukkal, egyházfenntartói járulék befizetésével, illetve egyszeri, nagyobb összegű támogatás befizetésével hozzásegítettek bennünket ahhoz, hogy legyünk! Mert nemmind1, mit és hogyan adunk!

Számlaszámunk:

Mikepércsi Református Egyházközség

11738008-20716491 (Otp Bank)

Intézményünk alapítványát is támogathatja adója 1 %-ával:

Napfényes Ősz Alapítvány

Adószáma: 18551673-1-09