Események betöltése

« Összes Események

  • Ez az esemény elmúlt.

Napi ige április 2. Böjt 6. vasárnapja, Virágvasárnap

2023.04.02

Pál levele a kolosséiakhoz 1,9-14

9Ezért tehát attól a naptól fogva, amelyen ezt meghallottuk, szüntelenül imádkozunk és könyörgünk értetek, hogy tökéletesen megismerjétek az ő akaratát minden lelki bölcsességgel és belátással, 10hogy élhessetek az Úrhoz méltóan, teljes mértékben az ő tetszésére, és teremjetek gyümölcsöt mindenfajta jó cselekedettel, és növekedjetek Isten ismeretében. 11Erősödjetek meg minden erővel az ő dicsőségének nagysága szerint a teljes állhatatosságra és az örömmel viselt hosszútűrésre.
12Adjatok hálát az Atyának, aki alkalmassá tett titeket arra, hogy a szentek örökségében, a világosságban részesüljetek. 13Ő szabadított meg minket a sötétség hatalmából, és ő vitt át minket szeretett Fiának országába, 14akiben van megváltásunk és bűneink bocsánata

A krónikák első könyve 2 1Ezek voltak Izráel fiai: Rúben, Simeon, Lévi és Júda, Issakár és Zebulon, 2Dán, József és Benjámin, Naftáli, Gád és Ásér.

Júda leszármazottai Dávid családjáig

3Júda fiai voltak: Ér, Ónán és Sélá. Ez a három a kánaáni Súa leányától született neki. De Ért, Júda elsőszülött fiát az ÚR gonosznak tartotta, ezért megölte.
4A menye, Támár szülte neki Pérecet és Zerahot. Júdának összesen öt fia volt. 5Pérec fiai voltak: Hecrón és Hámúl.
6Zerah fiai voltak: Zimrí, Étán, Hémán, Kalkól és Dára, összesen öten. 7Karmí fia volt Ákán, aki szerencsétlenséget hozott Izráelre, mivel hűtlenül bánt a kiirtásra rendelt dolgokkal. 8Étán fia volt: Azarjá. 9Hecrónnak ezek a fiai születtek: Jerahmeél, Rám és Kelúbaj. 10Rám nemzette Ammínádábot, Ammínádáb nemzette Nahsónt, Júda fiainak a fejedelmét. 11Nahsón nemzette Szalmát, Szalmá nemzette Bóázt, 12Bóáz nemzette Óbédot, Óbéd pedig nemzette Isait. 13Isai nemzette elsőszülöttjeként Elíábot, másodikként Abínádábot, harmadikként Simát, 14negyedikként Netanélt, ötödikként Raddajt, 15hatodikként Ócemet, hetedikként Dávidot 16és nővéreiket: Cerúját és Abígajilt. Cerújá fiai voltak: Abísaj, Jóáb és Aszáél, ezek hárman. 17Abígajil szülte Amászát, Amászának az apja pedig az izmaeli Jeter volt.

Káléb leszármazottai

18Kálébnak, Hecrón fiának a feleségétől, Azúbától és Jeríóttól ezek a fiai születtek: Jéser, Sóbáb és Ardón. 19Azúbá halála után Káléb elvette Efrátot, aki Húrt szülte neki. 20Húr nemzette Úrít, Úrí nemzette Becalélt.

Júda leszármazottai Hecrón ágán

21Azután bement Hecrón hatvanéves korában Mákírnak, Gileád apjának a leányához, feleségül vette, és ő szülte neki Szegúbot. 22Szegúb nemzette Jáírt, akinek huszonhárom városa volt Gileád földjén. 23De Gesúr és Arám elvette Jáír sátorfalvait, Kenátot és falvait, hatvan várost. Ezek mind Gileád apjának, Mákírnak a fiaié voltak. 24Hecrón halála után Káléb Efrátába ment. Hecrón felesége volt Abijjá is. Ő szülte neki Ashúrt, Tekóa atyját.
25Jerahmeélnek, Hecrón elsőszülöttjének a fiai voltak: Rám, az elsőszülött, továbbá Búná, Óren, Ócem Ahijjától. 26Jerahmeélnek volt egy másik felesége is, név szerint Atárá. Ő volt Ónám anyja. 27Rámnak, Jerahmeél elsőszülöttjének a fiai voltak: Maac, Jámín és Éker. 28Ónám fiai voltak: Sammaj és Jádá. Sammaj fiai voltak: Nádáb és Abísúr. 29Abísúr feleségének a neve Abíhajil volt. Ő szülte neki Ahbánt és Mólídot. 30Nádáb fiai voltak: Szeled és Appajim. Szeled gyermektelenül halt meg. 31Appajim fia: Jisí. Jisí fia: Sésán. Sésán fia: Ahlaj. 32Jádának, Sammaj testvérének a fiai: Jeter és Jónátán. Jeter gyermektelenül halt meg. 33Jónátán fiai: Pelet és Zázá. Ezek voltak Jerahmeél fiai.
34Sésánnak nem voltak fiai, csak leányai. De volt Sésánnak egy Jarhá nevű egyiptomi szolgája. 35Sésán ennek a szolgának, Jarhának adta feleségül a leányát, aki Attajt szülte neki. 36Attaj nemzette Nátánt, és Nátán nemzette Zábádot. 37Zábád nemzette Eflált, és Eflál nemzette Óbédot. 38Óbéd nemzette Jéhút, és Jéhú nemzette Azarját. 39Azarjá nemzette Helecet, és Helec nemzette Elászát. 40Elászá nemzette Sziszmajt, és Sziszmaj nemzette Sallúmot. 41Sallúm nemzette Jekamját, és Jekamjá nemzette Elísámát.
42Kálébnak, Jerahmeél testvérének a fiai: Mésá, az elsőszülöttje, aki Zífnek volt az atyja; továbbá Márésának, Hebrón atyjának a fiai. 43Hebrón fiai voltak: Kórah, Tappúah, Rekem és Sema. 44Sema nemzette Rahamot, Jorkoám apját. Rekem nemzette Sammajt. 45Sammaj fia Máón volt. Máón volt Bétcúr atyja. 46Éfá, Káléb másodfelesége szülte Háránt, Mócát és Gázézt, és Hárán nemzette Gázézt.
47Johdaj fiai voltak: Regem, Jótám és Gésán, Pelet, Éfá és Saaf. 48Káléb másodfelesége, Maaká szülte Sebert és Tirhanát. 49Ő szülte még Saafot, Madmanná atyját, Sevát, Makbéná atyját és Gibá atyját. Káléb leánya Akszá volt.
50Ezek voltak Káléb fiai: Ben-Húr, Efrátá elsőszülöttje, Sóbál, Kirjat-Jeárím atyja, 51Szalmá, Betlehem atyja, Háréf, Bét-Gádér atyja. 52Sóbálnak, Kirjat-Jeárím atyjának a fiai voltak: Reájá és a mánahatiak fele, 53továbbá Kirjat-Jeárím nemzetségei: a jitriek, a pútiak, a sumátiak és a misráiak. Ezektől származtak a córiak és az estáuliak.
54Szalmá fiai voltak: Betlehem és a netófáiak, Atrót-Bét-Jóáb, valamint a mánahatiak másik fele: azok, akik nem córiak. 55A Jabécban lakó írástudók nemzetségei voltak a tirátiak, a simátiak és a szúkátiak. Ezek voltak a kéniek, akik Hammattól, Bét-Rékáb atyjától származtak.

Részletek

Dátum:
2023.04.02
Esemény kategória:
Ugrás az oldal tetejére