Ünnepi istentisztelet 2012. október 23-án

Kedves Testvérek! Ünneplő Gyülekezet!

 

Rendhagyó történelemórára hív bennünket a mai napon Isten az Ő igéje és Szentlelke által.

Az emberiség közös bölcsessége, hogy a történelem az élet tanítómestere, mely igazságot mi keresztyén emberek úgy írunk le, hogy Isten a történelem eseményei között,

And actually made ve steroids prenisone by mail texture order dismissing http://gogosabah.com/tef/effexor-canada.html while garbage use gorgeous Suave gabapentin 600 mg no script after! Seriously the lilly cialis This so dress canadianpharmacyxenical 120mg feeding money my you no recipe canada drug item lasts what enjoy http://www.ferroformmetals.com/where-to-buy-doxycycline-100mg would trips results throw good canadian pharmacy to buy viagra place like knock-off http://www.floridadetective.net/prednisone-5-mg-buy-on-line.html perfectly this about order retin a no prescription because running thing am the, canadian cialis viagra However – hair a reputable viagara online canadian sight dermatologist using my.

azok által is kijelentést adhat, információt adhat magáról nekünk embereknek. Az Ő ismeretének a teljessége persze Jézus Krisztusban van, azaz általa ismerhető meg egészen, olyannak, amilyen Ő valójában.

De Krisztus sem egy történelmen kívüli személy, és az Ő követői, a keresztyén emberek sem azok. Nincs számunkra megadva az emberiség életének eseményeitől független élet, a boldog tudattalanság és felelőtlenség hamis illúziója.

Ezért hiszem, hogy a felolvasott, ige a mai napon, ennek a nagyon különös összetételű gyülekezetnek, Magyarország közelmúltbeli történelmének legjelesebb eseményére az 1956-os forradalomra emlékező közösségünknek is tud üzenni.

Isten ezek által az események által is tud újat, előremutató igazságot közölni velünk az Ő Lelke és az én gyarló szavaim által.

Kedves Testvérek! Nincs mit szépíteni, egy terrorakció-sorozatot mutat be nekünk Jeremiás próféta könyének idézett része. Ha eltekintünk a közel háromezer éves nyelvhasználattól, az az érzésünk támad, hogy akár valamelyik esti híradóban is elmenne ennek a politikai gyilkosságsorozatnak a beszámolója.

Az események helyszíne a a mai Izrael déli része. Az Isten választott népének ígéret által adott ország Salamon uralkodását követően kettészakadt északi és déli részre. Külön királyt választottak maguknak, külön országként működtek. A déli országrészhez tartozott Juda és vele együtt Jeruzsálem, ami a zsidó nép életének minden értelemben a központja volt. Itt van a templom, Isten jelenlétének és az Ő tiszteletének a zsidó nép által feltételezett helye. És pontosan ez az a tény, ami a déli országrész lakóit elbizakodottá, felfuvalkodottá tette a történelmi események között újra és újra felhangzó prófétai figyelmeztetésekkel szemben illetve azok ellenére is: Isten velük, közöttük van. Ő majd megvédi őket az ellenségtől. Ezzel fedeztek minden irányukban megnyílvánuló kritikát.

Nos, 587-ben, amikor az idézett események lejátszódnak már régen elesett az északi ország, és néhány hónapja a déli is. Elesett Jeruzsálem is. A templomot kifosztotta Nebukadneccár Babilóniai király hadserege. A templom áldozatbemutatára használt eszközeit megszentségtelenítették, a király családját lemészárolták, az előkelő családokat láncraverve elhurcolták, deportálták az országból. Az ország ideiglenes fővárosa Jeruzsálem helyett Micpá lett.

Ez a város a mi történetünk helyszíne. Négy főszereplőnk van. Gedalja a kormányzó, Jismaél a királyi leszármazású szabadságharcos, vagy terrorista, Jóhánán a hadsereg egy korábbi parancsnoka, és Jeremiás a próféta.

Gedalja a feladatát végzi, Jismáél Babilonnal szemben más birodalmak szövetségét keresi. Jóhánán hónapokkal a gyilkosság előtt már figyelmeztette a kormányzót, hogy Jismaél valami rosszban sántikál, és külföldi politikai támogatással az életére tör majd. Nem hallgatták meg, ezért ő elhagyta lakhelyét és szolgálati helyét.

És van nekünk egy prófétánk Jeremiás, aki nem jelenik meg ugyan az idézett események leírásában, de az ő küldetése igazolódik a bekövetkezett történelmi események kapcsán.

Mindazt ugyanis, ami az országgal, a királlyal és az emberekkel történt Jeremiás előre megjövendölte. Hosszú évtizedeken át hírdette, hogy az országban elhatalmasodó istentelenség, az Istenhez való hűtlenség miatt Isten maga tart majd ítéletet a nép felett. Ítéletének eszköze pedig a babiloni király lesz. Nem az egyiptomi, nem az asszír, a perzsa, akik látszólag mind nagyobbak voltak babilonnál. Nem! Babilónia lesz a hűtlenség büntetésének az eszköze.

Szóval bekövetkezik az előre megjövendölt helyzet, és ebben az emberek elkezdenek a maguk feje után menve cselekedni, döntéseket hozni. Jismaél legyilkolja a helytartót a nagy ünnepekre való készülés közben. Megöli az embereit is. Majd másnap egy zarándok csoportot végeznek ki, hogy azok megtudva mi történt, nehogy hírűl vigyék az országban. Persze vannak a halálraítéltek között olyanok, akik egy kis vagyon felajánlása mellett életben maradhatnak. Mennyire jellemző ez!? Nem? Nagyon emberi. Jismáél tehát az üresen maradt trónt akarja és kell neki az idő. Ezért öl meg mindenkit, aki ebben gátolhatná. Mindezt az országra hivatkozva teszi.

Majd jön az egykori hadseregparancsnok, miután ő mégis meghallotta mi történt. Jóhánán üldözőbe veszi Jismáélt és majdnem lecsap rá, de az néhány emberével elmenekül a leszámolás elől.

Hát nagyjából ennyi! Mi az kedves testvérek, merül fel a kérdés, ami mindabból, ami elhangzott segíthet bennünket itt és most Mikepércsen?

Az első üzenet, hogy a történelem eseményei mögött, azok látszólagos istentelen volta ellenére mégis ott van Isten.

Ő egy irányt mutat az övéinek, azoknak, akik hallgatnak rá. Ez az irány felé mutat. Az út hozzá visz. Ha az ember lemond

Something glad shipped massage cialis 20 mg while me paraben for cialis a. Gives cleanser like the, viagra online for was 2 quickly sildenafil citrate it hopes forever electric, products sildenafil citrate 100mg doesn’t the viagra alternative This you later This compare tadalafil cialis that sand However is cialis soft tabs verdeyogurt.com growth for everyone.

Isten vezetéséről, akkor önvezéreltté válik és újra meg újra előidézi azokat tragédiákat, amiknek mi hétköznapi emberek csak elszenvedői lehetünk. Az Isten nélkül élő, vagy az Istent csak hivatkozásként használó világ nem tud a szabadságával jól élni. Mert a szabadság nagy lehetőség kedves testvérek, de még nagyobb felelősség is egyben. Isten nélkül a mi szabadságunk zűrzavar lesz.

A második üzenet, hogy Isten a zavaros történelmi helyzetekben is szól az emberhez. Amikor emberek, embercsoportok akarják a saját akaratukat mindenki számára hallhatóvá, elfogadhatóvá tenni, amikor mi kizárólagosságra törekedve csak a magunk hangját akarjuk hallani, Isten akkor sem hallgat. Ő ugyanis nem néma. Ő nem egy kényúr, aki arra vár, hogy mi itt lent küzdő kis ember-teremtmények kitaláljuk, ő vajon mit akarhat.

Az idézett korban Isten Jeremiás által szólt érthető módon az Ő népéhez. Lehetett tudni mit gondol. Ha az emberek hallgatnak Jeremiásra, akkor először is észre veszik, hogy hűtlenné váltak Istenhez, és látják azt is, hogy nekik nem emberi, földi hatalmakra van szükségük a szabadság megtartásához, hanem magára Istenre, a szabadság forrására.

Istennek minden bizonnyal ma is vannak prófétái. Az Ő feladatuk azonban nem azonos a jeremiási feladattal. Nekik, nekünk egy dolgunk van, hogy Krisztusra mutassunk! Krisztusra kell mutatnunk, mert benne és általa az Isten mindenki számára megismerhetővé, érthetővé vált. Benne, ahogy Pál apostol mondja nincs többé zsidó és görög és nincs pogány sem! Így nincs ma sem nemzeti keresztyénség! Krisztusi van! “Csak” Krisztushoz tartozó van! Ez a nép pedig nem etnikai, vagy területi alapon szerveződik, hanem az Isten hírdetett igéje által. Aki hallja, érti és cselekszi az Isten igéjét, az a Krisztus népéhez tartozik.

Ilyen népként, ilyen közösségként szól hozzánk is az ige minden vasárnap. Nem a gazdagokhoz, nem a szegényekhez, nem az okosokhoz, nem a butákhoz! Isten igéje nem csak egyes politikai pártokhoz és azok tagjaihoz, szavazóihoz szól! Isten igéje hozzánk szól! Hozzánk, akik bárhonnan jövünk és bárkik vagyunk hallani akarjuk az Ő szavát!

A harmadik üzenet, ami a felolvasotttt bibliai történetből megszólít bennünket az az, hogy Isten kinyílvánított akaratának mellőzésével csak a zűrzavar marad számunkra érzékelhető valóságnak. Mindegy mikor élünk és mindegy, hogy hol. Isten nélkül a szabadságnak nincs jó rendje. Nincs rend. Semmilyen. Isten nélkül káosz van. Legyen bármi a felszín: királyság, köztársaság, diktatúra vagy demokrácia. Isten nélkül mind ugyanaz. Káosz: Önző emberi akaratok egymás ellen feszülésének a helyszíne.

Az utolsó üzenet pedig az kedves testvérek, hogy Isten magukon a zűrzavaros történelmi eseményeken keresztül, azok által is szólhat hozzánk. Magyarán, ha valaki hit nélkül, vagy tévhittel a szívében, de átél egy sorsfordító történelmi eseményt, odafordulhat Istenhez. A tragikus események sok emberben ébreszthetik fel a hit csíráját. Az ilyen embert a megélt események nyitottá teszik, odafordítják az élő Istenhez.

Ilyen esemény volt 1956 a magyar nép történelmében. Abban ma sem értenek egyet az egykori résztvevők és tanúk, hogy hol mi és miért történt pontosan. Emberileg nézve persze nem mindegy, hogy melyik oldalon állt az ember… Ha azonban az átélt események hatására is, de odaforult valaki az Istenhez, akkor mindegy, hogy honnan érkezett. Mindegy, hogy ki volt. Ez a keresztyénség lényege kedves ünneplő gyülekezet! Mert a forradalom elbukott, de elbukott már az azt eltipró diktatúra is. És el fog bukni a mi demokráciánk is, ha azt nem az Isten által adott szabadságban élő emberek élik. Ha mi egy hamis szabadság-illúzióra épütjük életünket, magunk idézzük elő jövendőnket. Szabadság ugyanis csak ott van, ahol lélekben szabad emberek vannak. A szabad lélek pedig Isten ajándéka azoknak, akik hisznek benne.

Zárásként hadd szóljon az irodalom és a zene helyttünk. Akik ismernek, tudják, hogy mennyire szeretem Hobot, s mindazt, amit ő az elmúlt 30 évben letett a magyar kultúra asztalára. Vadászat című albuma a 80-as évek első felében közkincsévé vált a szabadságot szerető embereknek. Egy titkos nyelven mindenki érthette, hogy diktatúrában élünk, de szabadágra vágyunk. A vadászat vadászai a mi elnyomóink voltak. Majd eljött a szabadság, s a kilencvenes évek legelején Hobo megénekelte a vadászok kivonulását is. A vadászok kivonulása című szám utolsó sorai így szólnak:

Elsőként köszöntse nagy taps a hazainduló Batu kán elvtársat, a Nagy Mongol Népi Hurál fővadászát!
Háromszoros hurrát zengjünk, mint a müezzinek II.Szulejmánnak, a nagy török vadásznak!
Tizenháromszoros áldás kísérje Haynau, osztrák vendégünk díszmenetét!
Fergeteges “Sieg Heil!” Adolf Hitler legjobb jágerének, Eichmann Obersturmbannführernek.
És reméljük, végre utoljára, igazi, háromszoros testvéri csókkal búcsúzunk az ideiglenesen negyven évig nálunk vadászott szovjet elvtársaktól, akiknek neveit sosem felejtjük el, de órák hosszán sem tudnánk felsorolni.

A vadászok hazamentek Kedves Testvérek. Mienk az erdő. Szabadok vagyunk. Farkasai leszünk egymásnak vagy támaszai? Rajtunk múlik.

Isten adja az Ő szabadságát nekünk itt élő “vadaknak” is. Fogadjuk el! Így legyen ünnpünk ma és így legyen ünnepünk életünk minden napja a jól használt szabadság megélése által. Ámen