Események betöltése

« Összes Események

  • Ez az esemény elmúlt.

Napi ige október 29.

2023.10.29

Mózes negyedik könyve 31

Izráel bosszút áll Midjánon

1Azután így beszélt Mózeshez az ÚR: 2Állj bosszút Izráel fiaiért a midjániakon, azután elődeid mellé kerülsz. 3Azután így beszélt Mózes a néphez: Fegyverezzetek föl magatok közül férfiakat a harcra, és támadják meg Midjánt, hogy bosszút álljanak Midjánon az ÚRért. 4Ezret küldjetek egy-egy törzsből, Izráel mindegyik törzséből a harcba. 5Kivezényeltek tehát Izráel soraiból törzsenként ezret: tizenkétezer harcra fölfegyverzett embert. 6Azután csatába küldte őket Mózes, törzsenként ezret; velük együtt csatába küldte Fineást, Eleázár pap fiát is, mert ő kezelte a szent eszközöket és a riadót jelző harsonákat.
7Csatába is szálltak Midján ellen, ahogyan megparancsolta Mózesnek az ÚR, és megöltek minden férfit. 8Midján királyait is megölték azokkal, akiket lemészároltak: Evít, Rekemet, Cúrt, Húrt és Rebát: Midján öt királyát. Megölték fegyverrel Bálámot, Beór fiát is. 9Midján asszonyait és gyermekeit azonban foglyul ejtették Izráel fiai, és elvitték zsákmányként minden állatukat, jószágukat és egész vagyonukat. 10Fölperzseltek lakóhelyükön minden várost és sátortábort. 11Azután fogták az egész zsákmányt és az összes megszerzett embert és állatot, 12és odavitték Mózeshez, Eleázár paphoz és Izráel fiai közösségéhez a foglyokat és a megszerzett zsákmányt a táborba, Móáb síkságán, a Jordán mellett, Jerikóval szemben.
13Mózes, Eleázár pap és a közösség összes fejedelme kivonult eléjük a táboron kívülre. 14De Mózes megharagudott a hadsereg vezetőire, az ezredesekre és a századosokra, akik hazatértek a megvívott harcból. 15Ezt mondta nekik Mózes: Hát ti életben hagytátok az egész asszonynépet?! 16Hiszen ők csábították hűtlenségre az ÚR ellen Izráel fiait Bálám tanácsa szerint Peór kedvéért! Ezért érte csapás az ÚR közösségét. 17Most azért öljetek meg minden fiúgyermeket, és öljetek meg minden nőt is, akinek már volt dolga férfival úgy, hogy vele hált. 18De hagyjatok életben magatoknak minden leánygyermeket, aki még nem ismeri a férfival való hálást. 19Ti pedig maradjatok a táboron kívül hét napig. Mindaz, aki megölt valakit, vagy megérintett egy elesettet, tisztítsa meg magát a harmadik napon és a hetedik napon: ti is, meg a foglyaitok is. 20Tisztítsatok meg minden ruhát, bőrholmit, kecskeszőrkészítményt és minden faeszközt.
21Eleázár pap pedig ezt mondta a katonáknak, akik megjárták a háborút: Ez a törvény rendelkezése, amelyet megparancsolt Mózesnek az ÚR: 22Az arany-, ezüst-, réz-, meg a vas-, ón- és ólomholmit, 23mindazt, ami tűzálló, tartsátok tűzbe, hogy megtisztuljon, de még tisztítóvízzel is tisztítsátok meg. Ami pedig nem tűzálló, azt merítsétek vízbe! 24Ruhátokat is mossátok ki a hetedik napon, hogy tiszták legyetek. Azután bejöhettek a táborba.
25Azután ezt mondta Mózesnek az ÚR: 26Számold össze a foglyokat, az elfogott embereket és állatokat, Eleázár pappal és a közösség családfőivel együtt. 27Felezd meg a zsákmányt a hadba vonult harcosok és az egész közösség között. 28Végy el egy részt az ÚRnak a hadba vonult harcosoktól, ötszázból egyet: embert, marhát, szamarat és juhot egyaránt. 29Abból a feléből vegyétek el, ami nekik jutott, és add azt Eleázár papnak az ÚRnak szóló felajánlásként. 30Az Izráel fiainak jutott feléből pedig végy el ötvenenként egyet: embert és marhát, szamarat meg juhot, mindenféle állatot. Add azokat a lévitáknak, akik az ÚR hajlékánál végzik a tennivalókat. 31Mózes és Eleázár pap úgy járt el, ahogyan megparancsolta Mózesnek az ÚR.
32Ez volt az, ami a megszerzett zsákmányból megmaradt; abból, amit zsákmányolt a hadinép: hatszázhetvenötezer juh, 33hetvenkétezer marha, 34hatvanegyezer szamár 35és harminckétezer ember: azok a nők, akik nem ismerték a férfival való hálást.
36Ennek az a fele, amely a hadba vonultak része volt, szám szerint a következő volt: háromszázharminchétezer-ötszáz juh, 37ebből az ÚRnak járó rész hatszázhetvenöt juh volt; 38harminchatezer marha, ebből az ÚRnak járó rész hetvenkettő volt; 39harmincezer-ötszáz szamár, ebből az ÚRnak járó rész hatvanegy volt; 40és tizenhatezer ember, közülük az ÚRnak járó rész harminckét lélek volt. 41Mózes átadta Eleázár papnak az ÚRnak felajánlott részt, ahogyan megparancsolta Mózesnek az ÚR.
42Az Izráel fiainak jutott felerész, amelyet elvett Mózes a harcosoktól, 43tehát a közösségre eső felerész ennyi volt: háromszázharminchétezer-ötszáz juh, 44harminchatezer marha, 45harmincezer-ötszáz szamár 46és tizenhatezer ember. 47Az Izráel fiainak jutott felerészből elvett Mózes minden ötven emberből és állatból egyet, és odaadta azokat a lévitáknak, akik az ÚR hajlékánál végezték a tennivalóikat, ahogyan megparancsolta Mózesnek az ÚR.
48Akkor odamentek Mózeshez a sereg egységeinek a parancsnokai, az ezredesek és a századosok, 49és ezt mondták Mózesnek: Mi, a te szolgáid, összeszámoltuk a ránk bízott harcosokat, és senki sem hiányzik közülünk. 50Ezért elhoztuk mindnyájan az ÚRnak szóló áldozatul az arany ékszereket, ki-ki amit talált: a bokaláncokat és karpereceket, a gyűrűket, fülbevalókat és nyakláncokat, hogy engesztelést szerezzenek nekünk az ÚR előtt. 51Mózes és Eleázár pap átvette tőlük az aranyat, csupa mesterművet. 52Az összes arany, amelyet az ezredesek és századosok felajánlottak az ÚRnak, tizenhatezer-hétszázötven sekel súlyú volt; 53a katonáik pedig a saját zsákmányukat megtartották maguknak. 54Mózes és Eleázár pap átvették az aranyat az ezredesektől és századosoktól, és bevitték a kijelentés sátrába az ÚR elé, emlékeztetőül Izráel fiaira.

Az apostolok cselekedetei 20,13-16

Pál útja Milétoszig

13Mi pedig előre mentünk, és hajóra szállva Asszoszba utaztunk, hogy ott vegyük fel Pált, mivel így rendelkezett; odáig ugyanis gyalog akart jönni. 14Mikor Asszoszban ránk talált, felvettük a hajóra, és Mitilénébe mentünk. 15Onnan tovább hajóztunk, és a következő napon eljutottunk Khioszig. Másnap befutottunk Számoszba, az ezt követő napon pedig elmentünk Milétoszba. 16Pál ugyanis már előzőleg úgy döntött, hogy Efezus mellett csak elhajózik, hogy ne kelljen időt töltenie Ázsiában. Sietett, hogy lehetőleg pünkösd napjára Jeruzsálembe érkezzen.

Részletek

Dátum:
2023.10.29
Esemény kategória:
Ugrás az oldal tetejére