Események betöltése

« Összes Események

  • Ez az esemény elmúlt.

Napi ige október 21.

2023.10.21

Mózes negyedik könyve 26

Népszámlálás Móáb síkságán

261Ezt mondta az ÚR Mózesnek és Eleázár papnak, Áron fiának: 2Számoljátok össze Izráel fiainak egész közösségét, húszévestől fölfelé nagycsaládonként minden hadkötelest Izráelben! 3Mózes és Eleázár pap tehát összeszámolta őket Móáb síkságán, a Jordán mellett, Jerikóval szemben, 4húszévestől fölfelé, ahogyan megparancsolta Mózesnek az ÚR.
Ezek voltak Izráel fiai, akik kijöttek Egyiptomból: 5Rúben volt Izráel elsőszülöttje. Rúben fiai voltak: Hanók, tőle való a Hanók nemzetség, Pallútól való a Pallú nemzetség, 6Hecróntól a Hecrón nemzetség, Karmítól a Karmí nemzetség. 7A rúbeni nemzetségekből negyvenháromezer-hétszázharmincat vettek számba. 8Pallú fia volt Elíáb. 9Elíáb fiai voltak: Nemúél, Dátán és Abírám. Ezek, Dátán és Abírám a közösség képviselői voltak, de lázadást szítottak Mózes és Áron ellen Kórah csoportjával, föllázadva az ÚR ellen. 10Ezért a föld megnyitotta száját, és elnyelte őket Kórahhal együtt annak a csoportnak a halálakor, amikor a tűz megemésztett kétszázötven embert. Így lettek intő jellé. 11De Kórah fiai nem haltak meg.
12Simeon fiai nemzetségeik szerint ezek voltak: Nemúéltól való a nemúéli nemzetség, Jámíntól a jámíni nemzetség, Jákíntól a jákíni nemzetség, 13Zerahtól a zerahi nemzetség, Saultól a sauli nemzetség. 14Ezek Simeon nemzetségei: huszonkétezer-kétszáz ember.
15Gád fiai nemzetségeik szerint ezek voltak: Cefóntól való a cefóni nemzetség, Haggítól a Haggí nemzetség, Súnítól a súní nemzetség. 16Oznítól az Ozní nemzetség, Érítől az Érí nemzetség, 17Aródtól az aródi nemzetség, Arélítól az Arélí nemzetség. 18Gád fiai nemzetségeiből összesen negyvenezer-ötszázat vettek számba.
19Júda fiai voltak Ér és Ónán, de Ér és Ónán meghalt Kánaán földjén. 20Júda fiai nemzetségeik szerint ezek voltak: Sélától való a sélái nemzetség, Pérectől a pereci nemzetség, Zerahtól a zerahi nemzetség. 21Pérec fiai ezek voltak: Hecróntól való a hecróni nemzetség, Hámúltól a hámúli nemzetség. 22Júda nemzetségeiből összesen hetvenhatezer-ötszázat vettek számba.
23Issakár fiai nemzetségeik szerint ezek voltak: Tólától való a tólái nemzetség, Púvától a púvái nemzetség, 24Jásúbtól a jásúbi nemzetség, Simróntól a simróni nemzetség. 25Issakár nemzetségeiből összesen hatvannégyezer-háromszázat vettek számba.
26Zebulon fiai nemzetségeik szerint ezek voltak: Szeredtől való a szeredi nemzetség, Élóntól az élóni nemzetség, Jahleéltól a jahleéli nemzetség. 27Zebulon nemzetségeiből összesen hatvanezer-ötszázat vettek számba.
28József fiai nemzetségeik szerint ezek voltak: Manassé és Efraim. 29Manassé fiai: Mákírtól való a mákíri nemzetség. Mákír nemzette Gileádot. Gileádtól való a gileádi nemzetség. 30Ezek Gileád fiai: Íezertől való az íezeri nemzetség, Hélektől a héleki nemzetség, 31Aszríéltól az aszríéli nemzetség, Sikemtől a sikemi nemzetség, 32Semídától a semídai nemzetség, Héfertől a héferi nemzetség. 33Héfer fia volt Celofhád. Neki nem voltak fiai, csak leányai. Celofhád leányainak a nevei: Mahlá, Nóá, Hoglá, Milká és Tircá. 34Manassé nemzetségeiből összesen ötvenkétezer-hétszázat vettek számba.
35Efraim fiai nemzetségeik szerint ezek voltak: Sútelahtól való a sútelahi nemzetség, Bekertől a bekeri nemzetség, Tahantól a tahani nemzetség. 36És ezek voltak Sútelah fiai: Érántól való az éráni nemzetség. 37Efraim fiainak a nemzetségeiből összesen harminckétezer-ötszázat vettek számba. Ezek voltak József fiai nemzetségeik szerint.
38Benjámin fiai nemzetségeik szerint ezek voltak: Belától való a belai nemzetség, Asbéltól az asbéli nemzetség, Ahírámtól az ahírámi nemzetség, 39Súfámtól a súfámi nemzetség, Húfámtól a húfámi nemzetség. 40Bela fiai voltak: Ard és Naamán. Ardtól való az ardi nemzetség, Naamántól a naamáni nemzetség. 41Benjámin fiainak a nemzetségeiből összesen negyvenötezer-hatszázat vettek számba.
42Dán fiai nemzetségeik szerint ezek voltak: Súhámtól való a súhámi nemzetség. Ezek voltak Dán nemzetségei, nemzetségeik szerint. 43A súhámi nemzetségből összesen hatvannégyezer-négyszázat vettek számba.
44Ásér fiai nemzetségeik szerint ezek voltak: Jimnától való a jimnái nemzetség, Jisvítől a Jisví nemzetség, Beríától a beríai nemzetség. 45Beríá fiaitól: Hébertől a héberi nemzetség, Malkíéltól a malkíéli nemzetség. 46Ásér leányának a neve Szerah volt. 47Ásér fiainak a nemzetségeiből összesen ötvenháromezer-négyszázat vettek számba.
48Naftáli fiai nemzetségeik szerint ezek voltak: Jahceéltől való a jahceéli nemzetség, Gúnítól a Gúní nemzetség, 49Jécertől a jéceri nemzetség, Sillémtől a sillémi nemzetség. 50Ezek voltak Naftáli nemzetségei, nemzetségeik szerint, közülük összesen negyvenötezer-négyszázat vettek számba.
51Izráel fiai közül tehát összesen hatszázegyezer-hétszázharminc embert vettek számba.
52Azután így beszélt Mózeshez az ÚR: 53Ezek között osszátok fel a földet örökségül a névjegyzék szerint! 54A nagyobbnak nagyobb örökséget adj, a kisebbnek kisebb örökséget! Mindegyiknek a számba vettek száma szerint adjatok örökséget! 55De a földet sorsvetéssel osszátok föl; az ősi törzsek nevei szerint kapják meg örökségüket! 56A sorsvetés szerint osszátok ki mindegyiknek az örökségét, mind a nagyoknak, mind a kicsiknek!
57Ezek voltak a számba vett léviták nemzetségeik szerint: Gérsóntól való a gérsóni nemzetség, Keháttól a keháti nemzetség, Merárítól a Merárí nemzetség. 58Ezek voltak Lévi nemzetségei: a Libní nemzetség, a hebróni nemzetség, a Mahlí nemzetség, a Músí nemzetség és a kórahi nemzetség. Kehát nemzette Amrámot. 59Amrám feleségének a neve Jókebed volt, Lévi leánya, akit Egyiptomban szült az anyja Lévinek. Ő szülte Amrámnak Áront, Mózest és nővérüket, Mirjámot. 60Áronnak született Nádáb, Abíhú, Eleázár és Ítámár. 61De Nádáb és Abíhú meghaltak, mert idegen tüzet vittek az ÚR elé. 62Közülük összesen huszonháromezret vettek számba: minden férfit, egy hónapostól fölfelé. De ezeket nem számították Izráel fiai közé, mert nekik nem adtak örökséget Izráel fiai között.
63Ezeket vette számba Mózes és Eleázár pap. Ők vették számba Izráel fiait Móáb síkságán, a Jordán mellett, Jerikóval szemben. 64De közöttük már nem volt senki azokból, akiket még Mózes és Áron főpap vett számba akkor, amikor a Sínai-pusztában számba vették Izráel fiait. 65Mert az ÚR megmondta nekik, hogy meg kell halniuk a pusztában. Nem is maradt meg közülük senki, csak Káléb, Jefunne fia és Józsué, Nún fia.

Az apostolok cselekedetei 18,1-17

Pál Korinthusban

181Ezek után Pál eltávozott Athénből, és Korinthusba ment. 2Ott találkozott egy Akvila nevű pontuszi származású zsidóval, aki nemrég jött Itáliából feleségével, Priszcillával, mivel Klaudiusz elrendelte, hogy minden zsidó távozzék Rómából. Pál csatlakozott hozzájuk, 3és mivel ugyanaz volt a mestersége, náluk lakott és dolgozott, ők ugyanis sátorkészítő mesterek voltak. 4Szombatonként azonban a zsinagógában vitázott, és igyekezett meggyőzni zsidókat és görögöket.
5Amikor pedig Szilász és Timóteus megérkezett Makedóniából, Pál teljesen az ige hirdetésének szentelte magát, és bizonyságot tett a zsidók előtt, hogy Jézus a Krisztus. 6Amikor azonban ellene szegültek és szidalmazták, lerázta ruhájáról a port, és ezt mondta nekik: Véretek a ti fejetekre szálljon: Én tiszta vagyok! Mostantól fogva a pogányokhoz megyek. 7Ekkor eltávozott onnan, és egy Tíciusz Jusztusz nevű istenfélő ember házába költözött, akinek a háza szomszédos volt a zsinagógával. 8Kriszpusz, a zsinagógai elöljáró pedig hitt az Úrban egész háza népével együtt, és a korinthusiak közül, akik hallgatták őt, szintén sokan hittek, és megkeresztelkedtek. 9Az Úr egy éjjel látomásban ezt mondta Pálnak: Ne félj, hanem szólj, és ne hallgass: 10mert én veled vagyok, és senki sem fog rád támadni és ártani neked, mert nekem sok népem van ebben a városban. 11Ott is maradt egy évig és hat hónapig, és tanította közöttük Isten igéjét.
12Amikor pedig Gallió volt Akhája helytartója, a zsidók egy akarattal Pálra támadtak, a törvényszék elé vitték, 13és így szóltak: Ez az ember arra csábítja az embereket, hogy törvényellenes módra tiszteljék az Istent. 14Amikor azonban Pál szólásra akarta nyitni a száját, Gallió ezt mondta a zsidóknak: Ha valami törvénytelenségről vagy súlyos bűntettről volna szó, ti zsidók, a törvény értelmében meghallgatnálak benneteket. 15Ha viszont tanításról, nevekről és a ti törvényetekről vitatkoztok, azt intézzétek el magatok, mert én ilyenekben nem kívánok bíró lenni. 16Aztán kiutasította őket a törvényszék elől. 17Ekkor valamennyien megragadták Szószthenészt, a zsinagógai elöljárót, és ütlegelték a törvényszék előtt; de Gallió mit sem törődött ezzel.

Részletek

Dátum:
2023.10.21
Esemény kategória:
Ugrás az oldal tetejére