Események betöltése

« Összes Események

  • Ez az esemény elmúlt.

Napi ige novemebr 16.

2022.11.16

A zsidókhoz írt levél 13,7-25

7Ne feledkezzetek meg vezetőitekről, akik Isten igéjét hirdették nektek. Figyeljetek életük végére, és kövessétek hitüket.
8Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. 9Különféle idegen tanításoktól ne hagyjátok magatokat félrevezetni. Mert az a jó, ha kegyelemmel erősödik meg a szív, nem pedig ételektől, mert azoknak semmi hasznát nem veszik azok, akik velük élnek. 10Van oltárunk, amelyről nincs joguk enni azoknak, akik a sátorban szolgálnak. 11Mert amely állatok vérét a főpap a szentélybe beviszi a bűnért, azoknak testét elégetik a táboron kívül. 12Ezért Jézus is a kapun kívül szenvedett, hogy megszentelje a népet tulajdon vére által. 13Menjünk ki tehát őhozzá a táboron kívülre, az ő gyalázatát hordozva. 14Mert nincsen itt maradandó városunk, hanem az eljövendőt keressük. 15Általa vigyük Isten elé a hálaadás áldozatát mindenkor, azaz nevéről vallást tévő ajkaink gyümölcsét.
16A jótékonyságról és az adakozásról pedig el ne feledkezzetek, mert ilyen áldozatokban gyönyörködik Isten.
17Bízzatok vezetőitekben, és hallgassatok rájuk, mert ők vigyáznak lelketekre úgy, mint akik erről számot is adnak. Hadd tegyék ezt örömmel, és ne sóhajtozva, mert ez nem válnék javatokra.

Befejező kérések, üdvözletek, áldás

18Imádkozzatok értünk! Mert meg vagyunk győződve arról, hogy lelkiismeretünk tiszta, hiszen mindenben helyesen akarunk eljárni. 19Főként pedig azért imádkozzatok, kérlek, hogy mielőbb visszajussak hozzátok. 20A békesség Istene pedig, aki az örök szövetség vére által kihozta a halottak közül a mi Urunkat, Jézust, a juhok nagy pásztorát, 21tegyen készségessé titeket minden jóra, akaratának teljesítésére, és munkálja bennünk azt, ami kedves őelőtte Jézus Krisztus által, akinek dicsőség örökkön-örökké. Ámen.
22Kérlek pedig, testvéreim, viseljétek el az intő szót, hiszen csak röviden írtam nektek. 23Tudjátok meg, hogy Timóteus testvérünk kiszabadult, és ha megjön, hamarosan meglátogatlak titeket vele együtt. 24Köszöntsétek vezetőiteket és a szenteket is mind. Köszöntenek titeket az Itáliából valók.
25A kegyelem legyen mindnyájatokkal!

Mózes második könyve 40


1
Azután így beszélt Mózeshez az ÚR: 2Az első hónap első napján állítsd fel a hajlékot, a kijelentés sátrát! 3Helyezd el benne a bizonyság ládáját, és függeszd fel a kárpitot a láda elé! 4Vidd be az asztalt, és rendezd el rajta, ami rá való! Vidd be a lámpatartót, és rakd fel rá a mécseseket! 5Helyezd az illatáldozatra való aranyoltárt kívülről a bizonyság ládája elé, és tedd föl a függönyt a hajlék bejáratára! 6Helyezd az égőáldozati oltárt a hajléknak, a kijelentés sátrának bejárata elé! 7A medencét helyezd a kijelentés sátra és az oltár közé, és töltsd meg vízzel! 8Azután kerítsd el az udvart körös-körül, és tedd föl a függönyt az udvar kapujára! 9Aztán vedd a fölkenéshez való olajat, és kend föl a hajlékot és mindazt, ami benne van! Így szenteld fel azt és egész fölszerelését, hogy szent legyen! 10Kend fel az égőáldozati oltárt is és egész fölszerelését. Így szenteld föl az oltárt, hogy igen szent legyen az oltár! 11A medencét és annak állványát is kend fel, így szenteld föl azt!
12Azután vezesd Áront és fiait a kijelentés sátrának bejáratához, és mosdasd meg őket! 13Öltöztesd föl Áront a szent ruhákba, kend fel és szenteld fel, hogy a papom legyen! 14Fiait is vezesd oda, és öltöztesd fel őket köntösükbe! 15Kend föl őket, ahogyan apjukat fölkented, hogy papjaim legyenek! Ez a fölkenés teszi őket örökre papjaimmá, nemzedékről nemzedékre.
16Mózes így járt el: mindenben úgy járt el, ahogyan megparancsolta neki az ÚR. 17A második év első hónapjának első napján felállították a hajlékot. 18Felállította Mózes a hajlékot: lerakta a talpait, felállította a deszkáit, ráillesztette a reteszeit, és felállította az oszlopait, 19majd kifeszítette a hajlék fölé a sátortetőt, fölterítette a sátor tetejére a takarót, ahogyan megparancsolta Mózesnek az ÚR.
20Azután fogta és beletette a Bizonyságot a ládába, a rudakat ráillesztette a ládára, rátette a fedelet a láda tetejére, 21majd bevitte a ládát a hajlékba, és föltette a függőkárpitot, hogy eltakarja a bizonyság ládáját, ahogyan megparancsolta Mózesnek az ÚR. 22Azután elhelyezte az asztalt a kijelentés sátrában a hajlék északi oldalán a kárpiton kívül, 23majd kenyereket rakott rá sorban az ÚR elé, ahogyan megparancsolta Mózesnek az ÚR.
24Azután elhelyezte a lámpatartót a kijelentés sátrában az asztallal szemben, a hajlék déli oldalán, 25és fölrakta a mécseseket az ÚR elé – ahogyan megparancsolta Mózesnek az ÚR. 26Azután elhelyezte az aranyoltárt a kijelentés sátrában a kárpit elé, 27és jó illatú illatáldozatot mutatott be rajta – ahogyan megparancsolta Mózesnek az ÚR. 28Azután föltette a függönyt a hajlék bejáratára, 29majd elhelyezte az égőáldozati oltárt a hajléknak, a kijelentés sátrának a bejáratánál, és égőáldozatot meg ételáldozatot mutatott be rajta, ahogyan megparancsolta Mózesnek az ÚR. 30Azután elhelyezte a medencét a kijelentés sátra és az oltár között, és vizet töltött bele a mosakodáshoz. 31Ebben mosták meg Mózes, Áron és fiai a kezüket és a lábukat. 32Valahányszor bementek a kijelentés sátrába, és az oltár elé léptek, megmosakodtak, ahogyan megparancsolta Mózesnek az ÚR. 33Azután elkerítette az udvart a hajlék és az oltár körül, és rátette a függönyt az udvar kapujára. Így készült el Mózes a munkával.

Az Úr dicsősége betölti a kijelentés sátrát

34Ekkor beborította a felhő a kijelentés sátrát, és az ÚR dicsősége betöltötte a hajlékot. 35És Mózes nem tudott bemenni a kijelentés sátrába, mert rajta nyugodott a felhő, és az ÚR dicsősége betöltötte a hajlékot. 36Egész vándorlásuk alatt valahányszor fölemelkedett a felhő a hajlékról, útnak indultak Izráel fiai. 37De ha nem emelkedett fel a felhő, ők sem indultak el, amíg az fel nem emelkedett. 38Mert nappal az ÚR felhője volt a hajlék fölött, éjjel pedig tűz lángolt benne. Izráel egész háza látta ezt, amíg csak vándorolt.

Részletek

Dátum:
2022.11.16
Esemény kategória:
Ugrás az oldal tetejére