Események betöltése

« Összes Események

  • Ez az esemény elmúlt.

Napi ige november 1.

2023.11.01

Mózes negyedik könyve 34

Az ígéret földjének határai

341Azután így beszélt Mózeshez az ÚR: 2Parancsold meg Izráel fiainak, és mondd meg nekik: Ha majd bementek Kánaán földjére, az a föld, Kánaán földje jut nektek örökségül a következő határok szerint: 3A déli határvidék a Cin-pusztától Edóm mentén legyen. Ez legyen a déli határotok: keleten a Sós-tenger végétől induljon, 4kerülje meg a határ délről az Akrabbím-hágót, és menjen Cin felé, nyúljon le Kádés-Barneától délre, majd haladjon Hacar-Addárig, és menjen tovább Acmón felé. 5Acmóntól forduljon a határ Egyiptom patakja felé, és végződjék a tengernél.
6A nyugati határotok a Nagy-tenger és annak partvidéke legyen. Ez legyen a nyugati határotok.
7Ez legyen az északi határotok: A Nagy-tengertől a Hór-hegyig jelöljétek ki, 8a Hór-hegytől jelöljétek ki a Hamátba vezető útig, majd a határ nyúljon ki Cedád felé, 9azután haladjon a határ Zifrón felé, és a vége Hacar-Énánnál legyen. Ez legyen az északi határotok.
10A keleti határt Hacar-Énántól Sefámig jelöljétek ki, 11Sefámtól menjen le a határ Riblá felé, Ajintól keletre, majd menjen tovább a határ lefelé, amíg el nem éri a Kinneret-tó keleti partján levő magaslatokat. 12Azután menjen le a határ a Jordán felé, és végződjék a Sós-tengernél. Ez legyen országotok határa körös-körül.
13Azután ezt parancsolta Mózes Izráel fiainak: Ezt a földet osszátok fel örökségül sorsvetéssel, ahogyan megparancsolta az ÚR, és adjátok oda a kilenc és fél törzsnek. 14Mert Rúben törzsének a nagycsaládjai és Gád törzsének a nagycsaládjai már megkapták örökségüket, és Manassé törzsének a fele is megkapta. 15Ez a két és fél törzs a Jordánon innen, keleten, Jerikóval szemben kapta meg örökségét.

Az ország felosztói

16Azután így beszélt Mózeshez az ÚR: 17Név szerint ezek legyenek azok a férfiak, akik felosztják közöttetek örökségül az országot: Eleázár pap és Józsué, Nún fia. 18Törzsenként egy-egy fejedelmet válasszatok melléjük az ország felosztására. 19Név szerint ezek legyenek: Júda törzséből Káléb, Jefunne fia. 20Simeon fiainak törzséből Semúél, Ammíhúd fia. 21Benjámin törzséből Elídád, Kiszlón fia. 22Dán fiainak a törzséből Bukkí fejedelem, Joglí fia. 23József fiai közül: Manassé fiainak a törzséből Hanníél fejedelem, Éfód fia, 24Efraim fiainak a törzséből pedig Kemúél fejedelem, Siftán fia. 25Zebulon fiainak a törzséből Elícáfán fejedelem, Parnak fia. 26Issakár fiainak a törzséből Paltíél fejedelem, Azzan fia. 27Ásér fiainak a törzséből Ahíhúd fejedelem, Selómí fia. 28Naftáli fiainak a törzséből Pedahél fejedelem, Ammíhúd fia. 29Ezeknek parancsolta meg az ÚR, hogy osszák ki az örökségüket Izráel fiainak Kánaán földjén.

Az apostolok cselekedetei 21,17-26

Pál a jeruzsálemi templomban

17Amikor Jeruzsálembe érkeztünk, örömmel fogadtak a testvérek. 18Másnap eljött Pál velünk együtt Jakabhoz, ahol a vének is jelen voltak mindnyájan. 19Köszöntötte őket, majd részletesen elbeszélte, mit tett az Isten a népek között az ő szolgálata által. 20Amikor ezt hallották, dicsőítették az Istent, aztán így szóltak hozzá: Látod, testvérem, milyen sok ezren vannak a zsidók között, akik hívők, és mindnyájan buzgón ragaszkodnak a törvényhez. 21Rólad pedig azt hallottuk, hogy Mózestől való elszakadásra tanítod a népek között lévő zsidókat, és azt mondod, hogy ne metéljék körül fiaikat, és ne a zsidó szokás szerint éljenek. 22Mit tegyünk tehát? Mindenképpen híre megy annak, hogy megjöttél. 23Tedd hát azt, amit mondunk neked! Van nálunk négy férfi, akik fogadalmat tettek. 24Vedd magad mellé őket, végezd el velük együtt a tisztulási szertartást, vállald a költségeiket, hogy megnyírhassák a fejüket! Így megtudja mindenki, hogy semmi sem igaz abból, amit rólad hallott, hanem magad is megtartod a törvényt, és aszerint élsz. 25A pogányokból lett hívőknek pedig már megírtuk azt a határozatunkat, hogy tartózkodjanak a bálványoknak áldozott hústól és a vértől, a megfulladt állattól és a paráznaságtól. 26Akkor Pál maga mellé vette ezeket a férfiakat, a következő napon elvégezve velük együtt a tisztulási szertartást, bement a templomba, és bejelentette, hogy mikor telnek le az ő tisztulásának napjai, amíg mindegyikükért be kell mutatni az áldozatot.

Részletek

Dátum:
2023.11.01
Esemény kategória:
Ugrás az oldal tetejére