Események betöltése

« Összes Események

  • Ez az esemény elmúlt.

Napi ige augusztus 20.

2022.08.20 @ 00:00 - 23:30

Pál első levele a korinthusiakhoz 6,9-20

9Vagy nem tudjátok, hogy igazságtalanok nem örökölhetik Isten országát? Ne tévelyegjetek: sem paráznák, sem bálványimádók, sem házasságtörők, sem bujálkodók, sem fajtalanok, 10sem tolvajok, sem nyerészkedők, sem részegesek, sem rágalmazók, sem harácsolók nem fogják örökölni Isten országát. 11Pedig néhányan ilyenek voltatok: de megmosattatok, megszentelődtetek, és meg is igazultatok az Úr Jézus Krisztus nevében és a mi Istenünk Lelke által. 12Minden szabad nekem, de nem minden használ. Minden szabad nekem, de nem válok semminek a rabjává. 13Az eledel a gyomorért van, a gyomor pedig az eledelért, de Isten ezt is, amazt is meg fogja semmisíteni. A test azonban nem a paráznaságért van, hanem az Úrért, az Úr pedig a testért. 14Isten ugyanis feltámasztotta az Urat, és hatalmával minket is fel fog támasztani. 15Vagy nem tudjátok, hogy a ti testetek a Krisztus tagja? Most tehát azok, akik a Krisztus tagjai, parázna nő tagjaivá legyenek? Szó sem lehet róla! 16Vagy nem tudjátok, hogy aki parázna nővel egyesül, egy testté lesz vele? Mert amint az Írás mondja, „lesznek ketten egy testté”. 17Aki pedig az Úrral egyesül, egy lélek ővele. 18Kerüljétek a paráznaságot! Minden más bűn, amit elkövet az ember, kívül van a testén, de aki paráználkodik, a saját teste ellen vétkezik. 19Vagy nem tudjátok, hogy testetek a bennetek levő Szentlélek temploma, akit Istentől kaptatok, és ezért nem a magatokéi vagytok? 20Mert áron vétettetek meg: dicsőítsétek tehát Istent testetekben!

Mózes első könyve 10

1Ezek a leszármazottai Nóé fiainak, Sémnek, Hámnak és Jáfetnek, akiknek az özönvíz után születtek fiaik. 2Jáfet fiai: Gómer, Mágóg, Mádaj, Jáván, Túbal, Mesek és Tírász. 3Gómer fiai: Askenáz, Rífat és Tógarmá. 4Jáván fiai: Elísá, Tarsís, Kittím és Dódáním. 5Ezektől ágaztak szét országaikba a szigetlakó népek, mindegyik a maga nyelve alapján, nemzetségeik és népeik szerint. 6Hám fiai: Kús, Micrajim, Pút és Kánaán. 7Kús fiai: Szebá, Havílá, Szabtá, Ramá és Szabteká. Ramá fiai: Sába és Dedán. 8Kús nemzette Nimródot. Ez kezdett hatalmaskodni a földön. 9Hatalmas vadász volt ő az ÚR előtt. Ezért mondják: Hatalmas vadász az ÚR előtt, mint Nimród. 10Országa először Bábelben, Erekben, Akkádban és Kalnéban, Sineár földjén volt. 11Arról a földről ment Assúrba, és építette Ninivét, Rehóbót-Írt, Kelahot 12és Reszent, ezt a nagy várost Ninive és Kelah között. 13Micrajim nemzette a lúdiakat, anámiakat, lehábiakat és naftúhiakat, 14a patrósziakat, a kaszlúhiakat és a kaftóriakat. Innen származtak a filiszteusok. 15Kánaán nemzette elsőszülöttét, Szidónt, azután Hétet, 16meg a jebúsziakat, az emóriakat, a girgásiakat, 17a hivvieket, az arkiakat és a színieket, 18az arvadiakat, a cemáriakat és a hamátiakat. Azután elszéledtek a kánaániak nemzetségei, 19úgyhogy a kánaániak területe Szidóntól Gerár irányában Gázáig, Sodoma, Gomora, Admá és Cebójim irányában Lesáig terjedt. 20Ezek Hám fiai nemzetségük, nyelvük, országaik és népeik szerint.
21Születtek gyermekei Sémnek is, aki Héber összes fiainak ősatyja, Jáfetnek pedig testvérbátyja volt. 22Sém fiai: Élám, Assúr, Arpaksad, Lúd és Arám. 23Arám fiai: Úc, Húl, Geter és Mas. 24Arpaksad nemzette Selahot, és Selah nemzette Hébert. 25Hébernek is született két fia: az egyiknek Peleg volt a neve, mert az ő idejében váltak szét a föld népei. Testvérének Joktán volt a neve. 26Joktán nemzette Almódádot, Selefet, Hacarmávetet és Jerahot, 27Hadórámot, Úzált és Diklát, 28Óbált, Abímáélt és Sábát, 29Ófírt, Havílát és Jóbábot. Ezek mind Joktán fiai. 30Lakóhelyük Mésától Szefár irányában a keleti hegyekig terjedt. 31Ezek Sém fiai nemzetségük, nyelvük, országaik és népeik szerint. 32Ezek Nóé fiainak a nemzetségei, származásuk szerint népekre tagolódva. Ezektől ágaztak szét a népek a földön az özönvíz után.

Részletek

Dátum:
2022.08.20
Időpont:
00:00 - 23:30
Esemény kategória:
Ugrás az oldal tetejére