Események betöltése

« Összes Események

  • Ez az esemény elmúlt.

Napi ige április 7. Nagypéntek

2023.04.07

Pál levele a kolosséiakhoz 2,9-15

8Vigyázzatok, hogy rabul ne ejtsen valaki titeket olyan bölcselkedéssel és üres megtévesztéssel, amely az emberek hagyományához, a világ elemeihez, és nem Krisztushoz igazodik. 9Mert benne lakik az istenség egész teljessége testileg, 10és benne jutottatok el ti is ehhez a teljességhez, mert ő a feje minden fejedelemségnek és hatalmasságnak. 11Benne vagytok körülmetélve is, de nem kézzel végzett körülmetéléssel, hanem a Krisztus szerinti körülmetéléssel, a halandó test levetése által. 12A keresztségben vele együtt voltatok eltemetve, és vele együtt fel is támadtatok az Isten erejébe vetett hit által, aki feltámasztotta őt a halottak közül. 13Titeket is, akik halottak voltatok vétkeitekben és testetek körülmetéletlenségében, ővele együtt életre keltett, megbocsátva nekünk minden vétkünket. 14Eltörölte a követeléseivel minket terhelő adóslevelet, amely minket vádolt, és eltávolította azt az útból, odaszegezve a keresztfára. 15Lefegyverezte a fejedelemségeket és a hatalmasságokat, nyilvánosan megszégyenítette őket, és Krisztusban diadalmaskodott rajtuk.

A krónikák első könyve 6
1
Lévi fiai Gérsón, Kehát és Merárí voltak. 2Név szerint ezek voltak Gérsón fiai: Libní és Simí. 3Kehát fiai voltak: Amrám, Jichár, Hebrón és Uzzíél. 4Merárí fiai Mahlí és Músí voltak. Ezek Lévi nemzetségei családjaik szerint.
5Gérsón fia Libní, ennek a fia Jahat, ennek a fia Zimmá, 6ennek a fia Jóáh, ennek a fia Iddó, ennek a fia Zerah és ennek a fia Jeotraj.
7Kehát utódai voltak: az ő fia Ammínádáb, ennek a fia Kórah, ennek a fia Asszír, 8ennek a fia Elkáná, ennek a fia Ebjászáf, ennek a fia pedig Asszír. 9Ennek a fia Tahat, ennek a fia Úríél, ennek a fia Uzzijjá és ennek a fia Saul. 10Elkáná fiai Amászaj és Ahímót voltak. 11Ennek a fia Elkáná, ennek a fia Cófaj, ennek a fia Nahat, 12ennek a fia Elíáb, ennek a fia Jeróhám, ennek a fia Elkáná, ennek a fia Sámuel. 13Sámuel fiai: Jóél volt az elsőszülött, Abijjá a második.
14Merárí utódai voltak: Mahlí, ennek a fia Libní, ennek a fia Simí, ennek a fia Uzzá, 15ennek a fia Simá, ennek a fia Haggijjá és ennek a fia Aszájá.

A léviták szolgálata

16Ezeket bízta meg Dávid, hogy az ÚR házában vezessék az éneklést, miután elhelyezte ott a ládát. 17Ők végezték az éneklés szolgálatát a kijelentés sátrának a hajléka előtt, amíg Salamon föl nem építette az ÚR házát Jeruzsálemben, szolgálatban állva a rájuk vonatkozó rendtartás szerint. 18Ezek álltak szolgálatban fiaikkal együtt: a kehátiak fiai közül Hémán, az énekes, aki Jóél fia, aki Sámuel fia, 19aki Elkáná fia, aki Jeróhám fia, aki Elíél fia, aki Tóah fia, 20aki Cúf fia, aki Elkáná fia, aki Mahat fia, aki Amászaj fia, 21aki Elkáná fia, aki Jóél fia, aki Azarjá fia, aki Cefanjá fia, 22aki Tahat fia, aki Asszír fia, aki Ebjászáf fia, aki Kórah fia, 23aki Jichár fia, aki Kehát fia, aki Lévi fia, aki pedig Izráel fia volt.
24Testvére, Ászáf állt a jobbján. Ászáf Berekjá fia volt, aki Simá fia, 25aki Míkáél fia, aki Baaszéjá fia, aki Malkijjá fia, 26aki Etní fia, aki Zerah fia, aki Adájá fia, 27aki Étán fia, aki Zimmá fia, aki Simí fia, 28aki Jahat fia, aki Gérsón fia, aki Lévi fia volt.
29Testvéreik, Merárí fiai, bal felől voltak: Étán, Kísí fia, aki Abdí fia, aki Mallúk fia, 30aki Hasabjá fia, aki Amacjá fia, aki Hilkijjá fia, 31aki Amcí fia, aki Bání fia, aki Semer fia, 32aki Mahlí fia, aki Músí fia, aki Merárí fia, aki Lévi fia volt.
33Testvéreikre, a lévitákra volt bízva mindenféle szolgálat az Isten házának hajlékánál. 34Az áldozatokat azonban Áron és fiai mutatták be az égőáldozati és az illatáldozati oltáron, továbbá ők végeztek minden teendőt a szentek szentjében, és ők szereztek engesztelést Izráelnek – mindenben úgy, ahogyan Mózes, az Isten szolgája megparancsolta.
35Áron utódai ezek voltak: Eleázár volt a fia, ennek a fia Fineás, ennek a fia Abísúa, 36ennek a fia Bukkí, ennek a fia Uzzí, ennek a fia Zerahjá, 37ennek a fia Merájót, ennek a fia Amarjá, ennek a fia Ahítúb, 38ennek a fia Cádók, és ennek a fia Ahímaac volt.

A léviták városai

39Ezek voltak a lakóhelyeik, a területükön levő sátortáborok: Áron fiai közül a kehátiak nemzetségének, mivel a sorsolás révén nekik jutott, 40odaadták Júda földjén Hebrónt a körülötte levő legelőkkel együtt. 41De a város mezejét és falvait Kálébnak, Jefunne fiának adták.
42Áron fiainak adták a menedékvárosokat: Hebrónt, Libnát és legelőit, Jattírt és Estemóát és legelőit, 43Hílézt és legelőit, Debírt és legelőit, 44Ásánt és legelőit, Bét-Semest és legelőit. 45Benjámin törzséből pedig Gebát és legelőit, Álemetet és legelőit, Anátótot és legelőit. Nemzetségeiknek összesen tizenhárom városuk volt.
46Kehát többi fiának, akik a törzs nemzetségéből még hátra voltak, tíz város jutott sorsolás útján Efraim törzséből, Dán törzséből és Manassé törzsének a feléből.
47Gérsón fiainak nemzetségeik szerint tizenhárom város jutott Issakár törzséből, Ásér törzséből, Naftáli törzséből és Manassé törzséből Básánban.
48Merárí fiainak nemzetségeik szerint tizenkét város jutott sorsolás útján Rúben törzséből, Gád törzséből és Zebulon törzséből.
49Így adtak Izráel fiai a lévitáknak városokat és legelőket. 50Sorsolással adták oda Júda fiainak törzséből, Simeon fiainak törzséből és Benjámin fiainak törzséből ezeket a név szerint megnevezett városokat.
51Kehát fiainak többi nemzetsége Efraim törzsétől kapta meg a nekik kisorsolt városokat. 52Nekik adták át az alábbi menedékvárosokat: Sikemet és legelőit Efraim hegyvidékén, Gézert és legelőit, 53Jokmeámot és legelőit, Bét-Hórónt és legelőit, 54Ajjálónt és legelőit, Gat-Rimmónt és legelőit; 55Manassé fele törzséből Ánért és legelőit meg Bileámot és legelőit. Ezeket adták Kehát többi fia nemzetségének.
56Gérsón fiainak adták Manassé fél törzsének a nemzetségeiből Básánban Gólánt és legelőit, Astárótot és legelőit; 57Issakár törzséből Kedest és legelőit, Dobratot és legelőit, 58Rámótot és legelőit meg Ánémot és legelőit; 59Ásér törzséből Másált és legelőit, Abdónt és legelőit, 60Húkókot és legelőit, Rehóbot és legelőit; 61Naftáli törzséből Galileában Kedest és legelőit, Hammónt és legelőit, Kirjátajimot és legelőit.
62Merárí többi fiának Zebulon törzséből Rimmónót és legelőit, Tábórt és legelőit; 63a Jordánon túl, Jerikóval szemben, a Jordántól keletre eső részen Rúben törzséből a pusztában Becert és legelőit, Jahcát és legelőit, 64Kedémótot és legelőit, Méfaatot és legelőit; 65Gád törzséből Gileádban Rámótot és legelőit, Mahanajimot és legelőit, 66Hesbónt és legelőit, Jazért és legelőit.

Részletek

Dátum:
2023.04.07
Esemény kategória:
Ugrás az oldal tetejére