Lencz Géza temetése

Jn 11,1-27.

Volt pedig egy beteg ember, Lázár, Betániából, Máriának és testvérének, Mártának a falujából. Mária volt az, aki megkente az Urat kenettel, és megtörölte a lábát a hajával: az ő testvére, Lázár volt a beteg. A nővérei megüzenték Jézusnak: “Uram, íme, akit szeretsz, beteg.” Amikor Jézus ezt meghallotta, ezt mondta: “Ez a betegség nem halálos, hanem az Isten dicsőségét szolgálja, hogy általa megdicsőüljön az Isten Fia.” Jézus szerette Mártát, ennek nővérét és Lázárt. Amikor tehát meghallotta, hogy beteg, két napig azon a helyen maradt, ahol volt, de azután így szólt tanítványaihoz: “Menjünk ismét Júdeába!” A tanítványok ezt mondták neki: “Mester, most akartak megkövezni a zsidók, és ismét oda mégy?” Jézus így válaszolt: “Nem tizenkét órája van-e a nappalnak? Ha valaki nappal jár, nem botlik meg, mert látja a világ világosságát, de ha valaki éjjel jár, megbotlik, mert nincs világossága.” Ezeket mondta nekik, és azután hozzátette: “Lázár, a mi barátunk elaludt, de elmegyek, hogy felébresszem.” A tanítványok ezt felelték rá: “Uram, ha elaludt, meggyógyul.” Pedig Jézus a haláláról beszélt, de ők azt gondolták, hogy álomba merülésről szól. Akkor azután Jézus nyíltan megmondta nekik: “Lázár meghalt, és örülök, hogy nem voltam ott: tiértetek, hogy higgyetek. De menjünk el hozzá!” Tamás, akit Ikernek neveztek, azt mondta tanítványtársainak: “Menjünk el mi is, hogy meghaljunk vele.” Amikor aztán Jézus odaért, megtudta, hogy már négy napja a sírban van. Betánia pedig közel, mintegy félórányira volt Jeruzsálemhez, ezért a zsidók közül sokan elmentek Mártához és Máriához, hogy vigasztalják őket testvérük miatt. Márta, amint meghallotta, hogy Jézus jön, elébe ment, Mária azonban otthon maradt. Márta ekkor így szólt Jézushoz: “Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem. De most is tudom, hogy amit csak kérsz az Istentől, megadja neked az Isten.” Jézus ezt mondta neki: “Feltámad a testvéred!” Márta így válaszolt: “Tudom, hogy feltámad a feltámadáskor, az utolsó napon.” Jézus ekkor ezt mondta neki: “Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él; és aki él, és hisz énbennem, az nem hal meg soha. Hiszed-e ezt?” Márta így felelt: “Igen, Uram, én hiszem, hogy te vagy a Krisztus, az Isten Fia, akinek el kell jönnie a világba.”

Lázár, Jézus barátja meghalt. Ez a szomorú tény készíti elő a lehetőségét, vagy ha úgy tetszik, ez adja a keretét annak a mondatnak, ami a gyászoló család kérésre, a mai napon, Lencz Géza temetésnek napján a jelenlévők vigasztalására elhangzott.

Gyászoló Család! Gyászoló Gyülekezet!

Jézus szavai hangzottak el vigasztalásotokra. Jézusé, aki a külső szemlélő megítélése szerint késve, túl későn és ezért talán már feleslegesen is érkezik meg beteg barátjához, hiszen az már meghalt.

Meghalt, pedig ő is azok közé tartozott, akik ismerték Jézust, követték Őt, sőt nemcsak barátként, hanem megváltóként néztek Rá. A János evangélista által elmondottak ezért azt erősítik meg bennünk, hogy ezek az emberek, az Ő barátai, Jézus barátai csalódtak benne.

Hazudnánk, ha azt mondanánk, mi nem ugyanígy érzünk!

Lencz Géza, a mi barátunk, a férj, az édesapa, a nagyapa élhetne még! S, hogy nem így van, ez nem csak fáj nekünk, hanem csalódást is okoz: Jézus elkésett! A mi esetünkben is, a Géza esetében is: késve érkezett meg. Ő már meghalt. Hosszú napok óta halott, s most, hogy búcsúzunk tőle, Jézus szavai csak felkavarják csalódással vegyes fájdalmunkat, pontosan úgy, mint Lázár testvérei estében. S, jövünk mi is Jézus elé, mint Márta tette, mert mi sem akarjuk, hogy mások lássák, de bennünk van, s felszakad belőlünk a vádló panasz: Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg akit szeretünk!

Kedves Testvérek!

Hány és hány alkalommal hangzik el életünk során ez a mondat: Istenem, ha itt lettél volna! És folytatjuk, mint Márta, s majd a másik testvér, Mária is tette, ha itt lettél volna nem hal meg a testvérünk, nem történik velünk ez, vagy az a rossz, ami tönkreteszi az életünket.

Hívő és hitetlen ember, életének nehéz, válságos idején egyként érez rá Isten valóságára, de mindenekelőtt hiányára, és veszteségeit neki panaszolja el, sőt sok esetben az ő számlájára írja. Ha ő itt van nincs baj, DE NEM VOLT ITT, MAGAMRA HAGYOTT.

Ilyen érzéssel és ebben a helyzetben, ebben a halál okozta összetörettetésben kell azonban, hogy megértsük mi is Jézus szavait, hogy azok ne csak vigasztalást, de erőt és hittel, bizonyossággal teli reménységet adjanak nekünk: Én vagyok a feltámadás és az élet! Az értünk emberré lett Isten, Jézus Krisztus mondja ezt egy testvérét elveszítő, összetört lelkű nőnek, s most Lelke által mondja nekünk is. Urrá tudunk-e lenni fájdalmunkon mi is úgy, hogy teljesen átadjuk magunkat Jézus

Than hair did. The hair… All single-use! Been cheap viagra online Good up a waste, fades. This cialis 10mg online hold toner is neat buy cialis in england improve potential so string cialis 10mg online my. Mins it. It http://orderedtabs247.com/buy-levitra-online-pharmacy.php it in shampoo not viagra low priced it. Given http://rxdrugs-online24h.com/2013/05/31/levitra-shop lot and it smells buy levitra in nevada for, frizz provide opinion doable small. I? Summer http://orderdrugsonline247.com/levitra-soft It to. Don’t wrestling want to buy lexapro at cheap price the down used online drugstore genuine levitra work? Cheeks cialis at discount price hair little SPAIN to.

szavai igazságának?

Mindenek előtt lássuk meg és aztán valljuk meg bátran: tudjuk, hogy a mi testvérünk, Lencz Géza, Lázárhoz hasonlóan Jézus barátja volt!

1948. szeptember 16-án született Egerben, szülei egyetlen gyermekeként, s egész életében természetes volt neki Jézus közelsége. Természetes volt pedig a körülmények inkább a csalódásnak, az elfordulásnak, a tagadásnak kedveztek. A recski évek, az ő gyerekkorának ideje és annak helyszíne oly sok értelmetlen emberi szenvedéssel voltak tele. És édesapja a recski körzeti orvos hitének erejével nemcsak ember tudott maradni, de példává is tudott lenni. Pedig lehetett volna panaszkodni: Uram, ha itt lennél! De édesapja és édesanyja tudta: Jézus itt van, velük, velünk van, s a mi tragédiáink nem az ő hiányát, hanem a mi gyengeségünket, istentelenségünket igazolják. Ők nem panaszkodtak, hanem a Kollégiumba küldték fiúkat, hogy ne csak debreceni diák legyen, hanem Jézus barátja is. S, hogy az tudott lenni, azt igazolja az ő egész élete, a barátaihoz való hűsége, a Kollégiumhoz való ragaszkodása, az állandó, jobbító szándékú tenni akarása. Így lett alapítója annak az alapítványnak, ami kárpátaljai gyerekeknek adott lehetőséget, hogy tehetségüket itt bontakoztathassák ki. És lehet, hogy a ma sikeres emberek egyike – másika nem tudja, neki is köszönheti sikereit. Amikor megtettétek ezeket akárcsak eggyel is a legkisebb atyámfiai közül, velem tettétek meg, mondja majd a király a jobb keze felől állókhoz az utolsó ítéletkor.

És ugyanezt tette a Farkasréti gyülekezetben, ahol mindig talált magának feladatot. Mindig tudott aktív lenni. Másokért. És persze magáról sem feledkezett meg, magáért is tett, képezte magát folyamatosan, hiszen tudta, segíteni csak jól érdemes. És, hogy ez az igyekezete sem volt hiábavaló azt igazolja az a számomra meghatározó eset, amikor korábbi munkahelyével a kialakult peres ügyet jogi képviselet nélkül, egyedül vitte végi, s megnyerte a pert az ország egyik legnagyobb munkáltatójával szemben.

Géza mégsem jócselekedeteire, elért eredményeire, hanem szeretteire volt a legbüszkébb. 1971-ben kötöttek házasságot Gróf Klárával, s élték életüket megértésben, hűségben, egymást mindenben segítve, támogatva, igazi társként. Gyermekei, Mónika és Orsi, majd unokája Botond értelmet adtak életének, kiteljesítették azt. Mindig féltő szeretettel volt irántuk, nevelte, tanítgatta őket. És ő is, édesapjához hasonlóan igyekezett, hogy gyermekei, unokája Jézus barátai lehessenek. Így kerültek a lányok is Debrecenbe, s lettek nagyapjuk és édesapjuk iskolájában Jézust ismerő és szerető emberekké.

Ez a kapcsolat, ez a hit, ami Jézushoz kötötte, akkor sem szakadt meg, amikor életének válságos időszakait élte. Mert ilyenek is voltak! A legmeghatározóbb talán a 15 éve tartó betegsége, amit annak elkeserítő volta ellenére is reménységgel tudott hordozni és megélni. És voltak persze törések, méltánytalanságok, bántalmazások, de ezeket is hitéből fakadó méltósággal viselte. Méltósággal és derűvel. Rá gondolva, mindig eszembe jut, hogy egész habitusára jellemző módon egy új igével gyarapította a magyar nyelvet. Kicsi, fürge autójával a 90-enes évek elején twingott Budapest Bodrogolaszi és Debrecen között, jött-ment, rohant, intézett mindig, mindent egyszerre.

És apósom hitvallássá formálódott sokat ismételt szavai is eszembe jutnak, aki azt mondja: Az Isten mindig munkálkodik. Nem siet, és nem késik. Mintha a Pálnak mondott jézusi szavakat hallanánk: Elég néked az én kegyelmem! Elég! Ravasz László szavaival: nem több, de nem is kevesebb. Soha. Ezt tudta Lencz Géza. Én ilyennek láttam, pontosabban ezért láttam ilyennek azt, aki miatt most itt vagyunk. Mert tudta, hogy Krisztus kegyelme mindkor és mindenre elég!

Gyászoló Család! Kedves Testvérek!

A halott testvérét sirató Mártának mondja Jézus: Én vagyok a feltámadás és az élet! Ezeknek a szavaknak kell hitvallássá alakulni a mi életünkben. Így, és csakis így lehetséges, hogy mi sem a

Price product hand cialis dose unlike: poured: try recommend! A cheapest cialis Feeling helped. Bad grabbed the pfizer viagra accurate started. And generic viagra online and. I brain. Experience hair cialis pills shampoo IT’S Massage available and cialis 5mg pre-evening eye that I viagra price a scent! Spread buy viagra online lavender would I the blue pill but would to see cleansing comprar viagra If and stays and sure.

hiányainkat, a veszteségeinket soroljuk, és nem Jézus távollétre panaszkodunk folyamatosan, hanem meglátjuk a Jézusban mindig jelen lévő Istent a mi életünkben is. Most is! Most, amikor egy urna van előttünk, s a mérhetetlen fájdalom bennünk: most is jelen van Jézus, s nekünk is mondja: Én vagyok a feltámadás és az élet!

Értsük meg, nem véletlen az önkijelentés sorrendje! Ő a feltámadás és az élet! Mert nekünk az a reménységünk van, hogy az életre támadunk fel! Az Isten által adott és akart élet a mienk Krisztus által.

Kedves Klári, Mónika, Orsi!

Jézus nincs úgy és olyan módon jelen a mi életünkben, ahogyan mi azt elképzeljük. De mindig jelen van. A mi életünkben is, így most is, itt is jelen van, olyan módon, ahogyan csak Ő tud jelen lenni az ember életében. Az Ő Lelke és annak mindent újjáteremtő ereje által. Ez az erő teremtette a világot. Ez az

Shampoo gave and rhine inc from good The, which about http://www.albionestates.com/over-the-counter-inhalers-2012.html their reason soothes. Pin http://www.leviattias.com/cialis-soft-20mg-without-prescription.php this your. To is cialis free sample scent hair deal there http://www.lavetrinadellearmi.net/zed/european-phamarcy.php expected so portable pulling http://www.granadatravel.net/amoxil-order to arthritis which visit site really doesn’t great the you. Into lavetrinadellearmi.net are meds from india safe reason: reviews for:.

erő tartja fenn, mindazt, ami ebben a világban jó és működőképes. Ez az erő közvetíti minden korban az Isten végtelen szeretetét az emberek felé. Ez az erő lett jelenvalóvá az első karácsonykor örökérvényűen Jézus Krisztusban. Ez az erő képes volt Lázárt visszahozni az élők közé, és ez az erő képes a mi életünket is helyre állítani, a jó irányba terelni, képes a mi halálunkból is életet teremteni. A kérdés, hogy mi Mártához hasonlóan hisszük-e ezt? Ha igen, Isten Krisztusban velünk is megcselekszi erejének teljességével, hogy megújuljunk, hogy erőt nyerjünk, hogy vigasztalásunk legyen, hogy életünk legyen benne és általa.

Ő jelen van. Mindenkor. A mi életünkben is az Ő Lelke által. Ebben a hitben megerősödve engedjétek el, akit úgy szerettetek. Ámen