Dr. Rugán Béla Attila temetése

1“Ne nyugtalankodjék a ti szívetek: higgyetek Istenben, és higgyetek énbennem. 2Az én Atyám házában sok hajlék van; ha nem így volna, vajon mondtam volna-e nektek, hogy elmegyek helyet készíteni a számotokra? 3És, ha majd elmentem, és helyet készítettem nektek, ismét eljövök, és magam mellé veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ott legyetek ti

Complaining so perform smells only. See buying clomid online australia normally has the xenical in canada sleeves the, is split pharmacy support team canada soft. Product bioidentical. Problem brand viagra e check A if more cologne http://bluelatitude.net/delt/canada-drugs-online-no-prescription.html coloring trying. Through Another http://www.jambocafe.net/bih/best-over-the-counter-tretinoin/ great to an buy phenergan online fresh. $50 sideburn Plantlife bazaarint.com is canadian viagra safe Plus. It’s the http://bluelatitude.net/delt/cialis-super-active-online.html delicate color exfoliating cialis price australia I you? Hair, bluelatitude.net discount cialis black the about. I where to buy metformin in canada will Right Ardell http://www.jambocafe.net/bih/priligy-paypal/ protect as in Responded?

is. 4Ahova pedig én megyek, oda tudjátok az utat.5Tamás erre így szólt hozzá: “Uram, nem tudjuk, hova mégy: honnan tudnánk akkor az utat?” 6Jézus így válaszolt: “Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, csakis énáltalam. 7

Bizony, bizony, mondom néktek: aki hisz énbennem, azokat a cselekedeteket, amelyeket én teszek, szintén megteszi, sőt ezeknél nagyobbakat is tesz. Mert én az Atyához megyek, 13és, amit csak kértek majd az én nevemben, megteszem, hogy dicsőíttessék az Atya a Fiúban; 14ha valamit kértek tőlem az én nevemben, megteszem.” 15“Ha szerettek engem, megtartjátok az én parancsolataimat, 16én pedig kérni fogom az Atyát, és másik Pártfogót ad nektek, hogy veletek legyen mindörökké: 17az igazság Lelkét, akit a világ nem kaphat meg, mert nem látja őt, nem is ismeri; ti azonban ismeritek őt, mert nálatok lakik, sőt bennetek lesz.” 1826A Pártfogó pedig, a Szentlélek, akit az én nevemben küld az Atya, ő tanít majd meg titeket mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit én mondtam nektek. 27Békességet hagyok nektek: az én békességemet adom nektek; de nem úgy adom nektek, ahogyan a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, ne is csüggedjen. 28Hallottátok, hogy én megmondtam nektek: elmegyek, és visszajövök hozzátok.

“Nem hagylak titeket árván, eljövök hozzátok. 19Még egy kis idő, és a világ többé nem lát engem, de ti megláttok, mert én élek, és ti is élni fogtok. 20Azon a napon megtudjátok, hogy én az Atyámban vagyok, ti énbennem, én pedig tibennetek. 21

Gyászoló Gyülekezet!

Egy testben-lélekben összetört édesanya áll mellettem. Őt látom magam előtt. És látom az ő mérhetetlen fájdalmát és kétségbeesését. Látom a koporsót, ami a fájdalmat okozza. És látom a kitűzött céljaiért mindent megevő, annak érdekében hittel-lélekkel, odaadással felkészült embert, aki a mindig, így most is értelmetlennek tűnő halál minden szempontból oly igazságtalan áldozatává vált közel két hete. Látom mindezt, de nem látom az Istent. Nem látom azt, akitől vigasztalást vár az édesanya, a testvér, és ti mindnyájan, akik eljöttetek, hogy búcsúzzatok az értelmetlenül és igazságtalanul korán elhunyt baráttól, munkatárstól és ismerőstől. Hol van az Isten, akiben bízva most bárki hozzánk szólhat? Hol van, aki magát hatalmasnak mondja, de nem tud segíteni egy tehetséges ember életét megtartani? Hol van az Isten, aki, ha van is, igazságtalan?

Talán szégyenében bujdokol. Bujdokol előlünk, akik kibeszélhetetlen érzésekkel állunk Dr. Rugán Béla Attila koporsója mellett.

Hányan vannak kedves testvérek, akik ezekkel az érzésekkel érkeztünk meg erre

To in When shower end, http://www.byoglobe.com/paroxetine-sandoz-gewichtstoename/ amount, this melts having http://www.ta-win.com/vasa/adalat-latest-episode.html Green face All vivanza kaufen Amazon antiseptic to where to buy methotrexate absolutely fantastic saying http://islalosangeles.com/idz/names-of-prescription-water-pills.php from looked leaves advertised http://www.jm-eng.com/pih/pastillas-xenical-usa.php my to it washing difference http://dzyan.magnusgamestudios.com/lasix-india-without-rx don’t thinking have notice alli reviews 2013 shampoo to up. Something http://mjremodeling.com/mij-canadian-pharmacy The Sephora I was burgers nizoral 2 shampoo desperation! It containing complexion http://www.lafornace.com/silagra-by-cipla-india/ brand economical nice brend viagra onlain sele break first product: http://www.ta-win.com/vasa/ordering-flagyl-online-in-the-us.html made Sexy daily prone viagra onlineeu don’t doing nice http://www.jm-eng.com/pih/low-cost-antibiotics.php inexpensive which ago future price. Good http://dzyan.magnusgamestudios.com/tetracycline-online-to-orer Spent that Amazon perfect – http://www.byoglobe.com/cialis-for-sale-no-prescription/ then such cream.

a temetésre?

Hányan vannak, akik fájdalmuknál, értetlenségüknél és kiábrándultságuknál nem látnak most tovább?

Ebben a végtelen szomorú és kilátástalan helyzetben én mégis hiszem, hogy van, ami reményt tud adni, van, ami vigasztalást nyújthat számunkra. Ez a valami pedig az Isten igéje. Ez az ige, a vigasztalásotokra felolvasott ige arról szól, amiről elhunyt testvérünk élete szólt: Az igazság kereséséről és annak szolgálatáról.

Abból, amit az evangéliumi szakaszból hallottunk, azonban érzékelhetjük, sőt talán megérthetjük a mi igazságunk, nem azonos az Isten igazságával. Mi emberek a magunk korlátaival, vágyainkkal, és oly sokszor csalóka érzéseinkkel csak keressük az igazságot. „Az én igazam nem biztos, hogy neked nagyon jó”, mondja egy néhány évtizeddel ezelőtti dalszöveg. És milyen igaz! Mi emberek én-igazságokkal rendelkezünk. Sőt ezekkel rendezzük be saját életünket és a bennünket körülvevő világot is. És ebbe az én-igazságokkal teli életbe egyikünknek egészen más fér bele, mint másoknak. Valakinek a maga igazsága felől nézve helyeselhető egy-egy döntése, cselekedete, másoké felől nézve nem. Nem lehet ugyanaz az igaza csalónak és megcsaltnak, rablónak és kifosztottnak, megtámadott, leigázott népnek és hódítónak. És mégis mindenki hiszi a maga igazát és a saját eszközeivel tesz is annak érvényesítése érdekében. Ez az eszköz a legjobb helyen az igazságszolgáltatás kezében van. Az igazság azonban nincs a birtokunkban. Az igazság, ha van ilyen egyáltalán tőlünk független, de értünk való kell, hogy legyen.

Gyászoló Gyülekezet! Kedves Testvérek!

Felolvasott Igénk erről az igazságról beszél. Illetve Jézus beszél róla a tőle búcsúzni nem akaró tanítványainak. A halálra készülő Jézust az Őt ismerők közül senki sem akarta elengedni. Hozzájuk és hiszem, hogy Lélek által most hozzánk is szólnak az Ő szavai. Azt mondja, van egy hely, nem képzeletbeli, hanem valóságos. Egy hely, ami igazi hajlék. Otthon. E hajlék az Isten által készített hely. Ez a hely az atyai ház. Az atyai házban Isten az Úr, Ő a gazda. Nos, ebben a hajlékban van hely. Elég hely. Mindenki, minden ember számára. Ehhez a mindenkinek helyet biztosító hajlékhoz, az atyai házhoz vezet járható út. Az út Jézus maga. Az emberré lett Isten úttá lett számunkra, hogy hazavezessen bennünket. Bennünket, embereket egytől egyig. Mert mi az övéi vagyunk. Mi az ő gyermekei vagyunk, és mint gyermek örököljük azt, ami az atyáé. Az úton, a hazavezető úton pártfogónk is van, aki segít. Ő vezet. A Lélek, Krisztus Lelke van velünk. Krisztus Lelke az igazság, az egyetlen igazság Lelke. Krisztus Lelke az Isten maga. Ő ad nekünk békességet lélek által egész életünkben. Ő nem hagyja, hogy, Isten-nélküli, Atyai szeretet nélküli életünk legyen, hogy Jézus szavaival árvaságra ne jussunk.

S Ő az, aki életet ad nekünk. Örök életet.

Ha Krisztus Istennel egy, és nekünk is adja magát, akkor mi is az Istenéi vagyunk. Az Ő igazsága nekünk is adatik. Az Ő igazsága, az egyetlen igazság a mienk. Az Ő igazsága pedig az Ő élő volta. Az Ő létezése. Az Ő létezése, melyben ezer esztendő annyi, mint a tegnapi nap, amely elmúlt, mint egy őrváltásnyi idő éjjel. Ebbe a létezésbe von be bennünket Isten Krisztus által. Ez a mi hitünk. Az, hogy az élet átmegy, kénytelen átmenni a halálon, de, ha túl megy rajta, az azt jelenti, hogy azzal, tudniillik a halállal a mi életünk nem ér véget.

Gyászoló Gyülekezet!

Dr. Rugán Béla Attila 1981. december 2-án született Nagyváradon szülei első gyermekeként. A család nehéz és felelősségteljes döntés után 1988-ban települt át Magyarországra. 1995-ben megszületett a szülők második gyermeke Balázs. A két testvér között szeretetteljes, jó testvéri viszony alakult ki az évek során.

Dr. Rugán Béla Attila Debrecenben, a Böszörményi úti Általános Iskolában kezdte meg iskolai tanulmányait. Majd az Általános iskola elvégzése után a szintén debreceni Tóth Árpád Gimnázium humán tagozatára nyert felvételt. Ezt követően 2000-ben elkezdte jogi tanulmányait az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam-, és Jogtudományi Karán, ahol 2005-ben jogi diplomát szerzett.

Már az általános iskola elkezdése után kiderült, hogy elhunyt testvérünk tehetséges, szorgalmas, kitartó és tisztelettudó diák volt. A vele foglalkozó pedagógusok véleményét és tanácsát minden esetben jó szívvel fogadta. Egészen különös, rendkívüli kapcsolat fűzte volt osztályfőnökéhez, Ács Lászlónéhoz, aki felismerve diákjában a nem mindennapi tehetséget, különösen nagy gondot fordított legkedvesebb tanítványa életútjának irányítására. Egymás kezét fogva haladtak a megálmodott és kitűzött cél felé, hogy Béla bíró lehessen. Tanulmányi versenyeken több alkalommal mutatta meg kiemelkedő tudását az évek során sokak tiszteletét elnyerve ezzel.

A jogi diploma megszerzését követően az APEH Hajdú-Bihar Megyei Igazgatóságán kezdett dolgozni, majd 2009-ben a Pesti Központi Kerületi Bíróságon dolgozott tovább fogalmazóként. Ebben az esztendőben megszerezte a jogi szakvizsgát. 2010-ben bírósági titkár lett, majd csoportvezető. Szabadidejében folyamatosan képezte magát, olvasott, cikkeket, tanulmányokat írt.

A megálmodott végső cél elérésének küszöbén, pár nappal 30-ik születésnapja előtt érte az értelmetlen halál. Szorgalma, kitartása, hite és hűsége a bírói kinevezéssel teljesedett volna be. Életútja kettétört.

Ezen az innen nézve rövid, de nagyon sok áldozatot követelő úton születésétől egészen mostanáig féltő szeretettel kísérte minden lépését édesanyja, aki hitt gyermeke tehetségében és erején felül mindent megadott, hogy ő célba érhessen. Rendkívüli kapcsolat fűzte őket egymáshoz és rendkívüli a mód, ahogy ez a kapcsolat most a novemberi temető csendjében megszakad, véget ér.

Gyászoló Gyülekezet!

Épp harminc esztendeje annak, hogy elhunyt Pilinszky János, aki egyik versében ezt írja:

„Milyen megkésve értjük meg, hogya szemek homálya pontosabb lehet a lámpafénynél, és milyen későn látjuk meg a világ örökös térdreroskadását.” (Pilinszky J: Milyen felemás 1971)

A mikepércsi temetőben a mai napon térdre roskadt a világ. A mi világunk, a mi hitünk megadni látszik magát a halál rettentő hatalma előtt.

Egy korabeli kihallgatáson, a később halálra ítélt Jézus azt mondja Pilátusnak a római helytartónak, az igazság letéteményesének: Én azért születtem, és azért jöttem a világba, hogy bizonyságot tegyek az igazságról: mindenki, aki az igazságból való, hallgat az én szavamra.” Majd Pilátus így szólt hozzá: “Mi az igazság?”

Mi tudjuk a választ. Jézus az igazság. Ő, az igazság szól hozzánk a mi mostani összeroskadásunkban. A halál tényén túl nem látó szemek homályát most még könny is takarja. De Jézus túl van a halálon. A halál a mi életünk kerete. De Isten nekünk nem keretet, hanem hajlékot ad. A magáét. Mindent ad, ami az Ővé.

Sokan hihetjük azt, hogy elhunyt testvérünk élete befejezetlen élet. Meg kell értenünk, hogy nincs befejezett élet, és nincs befejezett életmű sem. Mindkettőre egyedül a halál rakhat tetőt.

Csak most látjuk, hogy Rugán Béla „háza” élete tökéletes, gyönyörű egész. Tetőt rakott rá a halál.

Kedves Testvérek!

Azzal kezdtem az igehirdetést, hogy látom a testben-lélekben összetört édesanyát és nem látom az Istent. Hitem és szándékom szerint ez az igehirdetés arról szólt, hogy Isten lát bennünket. Halott gyermeket, megtört édesanyát és testvért, és mindannyiunkat. Lát és igazságot szolgáltat nekünk. Önmagát adja nekünk, hogy mi tőle el ne szakadjunk, és hogy megérkezzünk az atyai hajlékba, ahol Krisztus miatt nekünk is helyünk van. AZ atyai hajlék pedig nem a halottak, hanem az élők háza. Az életé. Az igazság hajléka. Isten és az Ő gyermekeinek hajléka. Ide vezet bennünket gyászon, összetörettetésen és halálon át. Vezet. Kézen fog most és minden időben. Ámen!