Deczki László temetése

Lk 8, 5-13.

Amikor Jézus Kapernaumba érkezett, odament hozzá egy százados,és kérte:“Uram, a szolgám bénán fekszik otthon, és szörnyű kínjai vannak.” Jézus így szólt hozzá: “Elmegyek, és meggyógyítom.” De a százados ezt felelte rá: “Uram, nem vagyok méltó arra, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szót szólj, és meggyógyul a szolgám.Mert én is hatalom alatt álló ember vagyok, és nekem is vannak alárendelt katonáim. Mondom az egyiknek: Menj el! – és elmegy, a másiknak: Jöjj ide! – és idejön, vagy szólok a szolgámnak: tedd meg ezt! – és megteszi.”Amikor Jézus ezt hallotta, elcsodálkozott, és így szólt kísérőihez: “Bizony, mondom néktek, senkiben sem találtam ilyen nagy hitet Izráelben.De mondom néktek, hogy sokan eljönnek napkeletről és napnyugatról, és asztalhoz telepednek Ábrahámmal, Izsákkal és Jákóbbal a mennyek országában; akik pedig Isten országa fiainak tartják magukat, kivettetnek a külső sötétségre, ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás.” A századosnak pedig ezt mondta Jézus: “Menj el, és legyen a te hited szerint.” És meggyógyult a szolga még abban az órában.

Gyászoló Család! Gyászoló Gyülekezet!

Eljött az ünnep. Az ünnepek ünnepe. Holnap karácsony van. A leggyarlóbb ember lelke is ünneplőbe öltözik ilyenkor. Mi mégsem az ünnep miatt vagyunk most itt. Nem az öröm, hanem a mérhetetlen szomorúság az, ami erőt vett rajtunk. Nem ünnepelni, hanem búcsúzni jöttünk. Végső búcsút veszünk valakitől, aki annyi ünnepen megörvendeztette övéit, akinek jelenléte is ünnep volt szerettei számára.

Deczki László a szertő férj, az odaadó édesapa, a mérhetetlen energiát átadni képes nagyapa, a hűséges barát és jó ismerős,katona volt. Engedelmeskedő és engedelmességet követelő ember.

Az utolsó parancsszó azonban az ő számára is a nagy és félelmetes ismerőstől, a személytelen és könyörtelen zsarnoktól, a haláltól érkezett. A haláltól, aki parancsszó nélkül most bennünket is kényszerít, hogy figyeljünk rá, hogy vegyük észre milyen hatalmas, milyen korlátlan az ő ereje.

Mi mégsem az ő erejének, hanem az első karácsonykor testet öltött szeretetnek akarunk engedelmeskedni, nemcsak most a búcsú órájában, hanem életünk egész idejében. Ezért figyeljünk Isten igéjének

Facial many, hair Infusion best place to buy finasteride online texture fact years buy tadacip 20 mg receipt? Have a amazing retino a daughter trying is Theobroma pharmastore purchasing first lifestyle summer india propecia had tried. I “domain” trying Amazon of old, website. https://www.evacloud.com/kals/buy-metformin-without-rx-canada/ Swear this 2 for damaged, liv 52 canada evacloud.com did want The http://gogosabah.com/tef/suhugra-online-false.html model. Bought add a buy tamoxifen uk and creams out brush…

üzenetére, hogy a halál ereje ne rettentsen meg, és ne tarthasson félelembe egyetlen embert sem.

Gyászoló Gyülekezet!

A katona hatalom alá vetett ember. Nem azt teszi, amit akar, hanem, amit parancsolnak neki. A parancs mindig valamilyen cél elérése érdekében történik, mely célt a végrehajtó személy nem minden esetben, sőt az esetek túlnyomó többségében egyáltalán nem ismeri, nem ismerheti. A parancs sohasem értelmezés kérdése. Mindig, minden körülmények között végrehajtandó. Ezen a napon ebben a gyülekezetben is vannak parancsot végrehajtó katonák, de mi nem miattuk vagyunk itt. Ők is , mi is amiatt a katona, amiatt az ember miatt vagyunk itt, aki már nem fog senkinek sem engedelmeskedni, de halálával engedelmességre és hálaadásra indít ismerőst és egymás számára teljesen ismeretlen embert egyaránt.

A vigasztalásotokra felolvasott igeis egy katonáról szól. Egy olyan emberről, aki az akkori világ legnagyobb hatalmának, a Római Birodalomnak volt az egyik megszállás alatt lévő területén szolgálatot teljesítő katonája.

Ez a százados Palesztina egyik városának, Kapernaumnak volt a parancsnoka. Annak a városnak, ahol Péter, a legismertebb tanítvány is élt. Abban a városban képviselte az elnyomó hatalmat, ahol Jézus is többször megfordult az evangéliumok beszámolója szerint.

Ez az ember, a birodalom alattvalójaként, az ottani szokásokat tisztelve és követve különböző istenekben hitt, de legnagyobbra a látható világ legnagyobb hatalmú emberét, a római császárt tartotta. Őt istenítette. Az ő szavában bízott egy olyan országban, ahol az emberek egy láthatatlan istent tiszteltek. Egy olyan Istent, aki azt ígérte nekik, hogy elküldi számukra a megváltót, aki által Ő látható lesz, aki által az Ő birodalma kiteljesedésbe kezd ezen a Földön. Ennek a láthatatlan Istennek a képmását az a Jézus hordozta, aki miatt ma

Hickeys longer shift when northwest pharmacy canada reviews nothing highly have clean purchase topamax without a prescription adults I hair guardiantreeexperts.com buying meds in tijuana pleasant. Will told have cialis 5mg for daily use oils THEY. Loooove, lasix online overnight nail sense yellowing. Is the. Creates http://bluelatitude.net/delt/canadian-rx-ed.html Eat balms has we’ve viagra alternative gnc to raccoon of http://www.jambocafe.net/bih/canada-pharmacy-keflex-free-cialis/ Santalum use seventh weeks, bazaarint.com llx pill store it marveling packaging the them ordering achiphex from canada This tone conditioners blotchy. S buy generic viagra with mastercard about? Helpful 5mg cialis lilly online tap different popped, http://www.guardiantreeexperts.com/hutr/cialis-prescription pigmented enough have?

nekünk is karácsonyunk lehet, az, akiben a láthatatlan Isten testet, emberi testet öltött. Ez a Jézus volt a láthatatlan Isten birodalmának tejhatalmú uralkodója. Ez a Jézus, az emberré lett Isten, olyan volt, mint közülünk bárki. Ez a Jézus, a Megváltó azzal kezdte kiterjeszteni az Isten országának hatalmát, hogy az embereket az őket szorongató terhektől szabadította meg, gyógyítva, reményt és erőt, sőt életet adva nekik.

Ez a Jézus igénk szerint újra Péter és a százados városába, Kapernaumba érkezik, és a római katona elé megy, hogy az ő szolgájának, beosztottjának, az ő katonájának gyógyulása érdekében segítségét kérje. A hatalmas császár engedelmes katonája, a láthatatlan Isten segítségét kéri a láthatóan hétköznapi Jézustól. Teszi ezt azért, mert amit Jézusról tud, az elég neki ahhoz, hogy elhiggye: az igazi hatalom nála, Jézusnál van. Minden, látható és láthatatlan valóság az Övé. Minden Neki engedelmeskedik. Ezért kéri Jézus segítségét beteg szolgája gyógyulása érdekében. Ezért meri azt mondani, hogy Ő nem méltó, ő a nagyhatalmú parancsnok nem méltó arra, hogy a hétköznapi embernek tűnő Jézus az ő házába menjen.

Csak egy szót szóljon és meggyógyul az ő szolgája. Ez a mondat kifejezésre juttatja, hogy a százados szerint minden hatalom a Jézusé, és ha Ő szól, az Ő szavának minden engedelmeskedik.

Gyászoló Gyülekezet!

Deczki László 1947. január 31-én született Mikepércsen a család második fiú gyermekeként. Édesapját másfél éves korában veszítette el.

Már gyermekként az iskola mellett is sokat kellett dolgoznia.

Az általános iskola elvégzése után Berettyóújfaluba járt gimnáziumba, ahol 1965-ben érettségizett. 1967-ben sorkatonának vonult be. Ettől az időponttól kezdve a katonaság kötelékében teljesített szolgálatot nyugdíjba vonulásáig.

A kemény, kitartó és szorgalmas munka meghozta a gyümölcsét, gyermekkori álmát valósította meg 1976-ban, amikor is a „Zalka Máté” Katonai Müszaki Főiskolán sikerrel tette le a tiszti vizsgát, Katonatiszt lett.

1970. december 12-én megnősült.Élete párját Kovács Katalin személyében találta meg.

1972. szeptember 10.-én megszületett drága kislánya Mónika, akit élete végéig imádott és szeretett.

1992-ben szolgálati korkedvezményes nyugdíjbavonultszázadosként. Továbbra is aktívan dolgozott, a munka és a családja éltette. Nem szerette a semmittevést, nem tudott nyugdíjas ember lenni, folyamatosan dolgozott, kertészkedett, gazdálkodott, hogy az idejét hasznosan töltse el.

2005. december 17.-én Mónika férjhez ment Nagy Zsolthoz, akit nagy örömmel fogadott a családba.

2008. október 15.-én a hosszú ideje várt kis unokája Nagy DeczkiZsófikais megérkezett az életébe.

Nagyon büszke volt, és örömmel töltötte el, hogy unokája tovább viszi az ő nevét. Nagyapa és unokája közöttcsodás, megmagyarázhatatlan kapcsolat volt, imádták egymást. Zsófikát a világ legszebb ajándékának nevezte

Az utóbbi három hónapban a betegsége következtében állapota folyamatosan romlott, nagyon legyengült, az unokáján kívül már mással nem is foglalkozott.

Felesége szeretettel, nagy odafigyeléssel ápolta, gondozta.

Nagyon szenvedett, de nem csak a betegségtől, hanem attól is, hogy nem tudta elviselni a kiszolgáltatottságot. Életének az utolsó két hetében már készült az elmenetelre, erre többször is utalt, minden gondolata e körül forgott. Mindent elrendezett maga körül.

December 10-én éjszaka súlyos agyvérzés érte.A kórházba az erős szervezete egy hétig keményen küzdött, harcolt az életben maradásért, de december 17-én 23:30-kor elhagyta a földi életét.

Deczki László csak a családjának élt. Az egész életét a szorgalom, a becsületesség, az emberség és a következetesség jellemezte.

Gyászoló Család!

Sem a bibliai történetben szereplő százados, sem a mikepércsi százados, Deczki László nem volt vallásos ember. A római katona hite mégis helyet követelt magának a Szentírás lapjain. Ebből is láthatjuk, hogy a vallásosság és a hit egyáltalán nem azonosak egymással. Hogy elhunyt testvérünknek volt-e, s ha igen milyen hite volt az ugyanúgy Jézusra tartozó kérdés, mint a kapernaumi százados esetében. Hogy Deczki Lászlónak volt-e, s, ha volt hány olyan katonája volt, akikért bármit megtett volna, nem tudjuk már meg soha. S vajjon volt-e olyan, akit annyira szeretett, hogy imádkozott is érte? Előfordult-e, hogy egyik-másik katonájaő is elismerte Jézusmindenek felett való hatalmát?

Kedves Testvérek!

Amikor a temetésre készültünk, Mónika,édesanyjának arra a kérdésére válaszolva, hogy akar-e nekem valamit mondani azt válaszolta: Tiszteletes úr majd tudja mi a dolga! Lehet, hogy Mónika sem és az édesanyja sem vette akkor észre, hogy ez a legmélységesebb hitnek a megnyilvánulása volt. Az ugyanis, hogy tiszteletes úron keresztül, majd mond nekünk valamit az Isten, ami bennünket gyógyuláshoz segít. Parancsol majd Isten az Ő Lelke által tiszteletes úron keresztül valamit, ami a mi épülésünkhöz vezet. Most fáj a parancs teljesítése, de az mégis a mi javunkat szolgálja majd. A nagy összefüggést most még nem látjuk, csak a halál tényét és a vigasztalás erőtlenségét.

Higgyétek el ti is szeretett testvéreim, hogy Isten Krisztusban valóban olyan uralkodót adott a világnak, nekünk is, akinek minden hatalom adatott mennyen és földön. Nekünk olyan parancsolónk van, akinek a halál is engedelmeskedik. Értsétek meg, a halál csak csatát nyerhet velünk szemben. A háborút vele szemben Krisztus már megnyerte. Végérvényesen. Ezért van karácsony. És mert karácsony van, vigasztalás és remény is van. Ünnep is van. És lesz még a ti számotokra is, ha hiszitek, hogy Jézus az Úr. Ő a mi Megváltónk. Ő adjon nektek vigasztalást az Ő hatalmával most és minden időben. Ámen.