Napi ige

2019.04.18. Nagycsütörtök

Jn 19, 1-16a

1Akkor Pilátus elvitette Jézust, és megkorbácsoltatta. 2A katonák tövisből koronát fontak, a fejére tették, és bíbor ruhát adtak rá; 3odajárultak hozzá, és ezt mondták: Üdvöz légy, zsidók királya! – és arcul ütötték.
4Pilátus ismét kiment, és így szólt hozzájuk: Íme, kihozom őt nektek. Tudjátok meg, hogy semmiféle bűnt nem találok benne. 5Ekkor kijött Jézus, rajta volt a töviskorona és a bíbor ruha. Pilátus így szólt hozzájuk: Íme, az ember! 6Amint meglátták Jézust a főpapok és a szolgák, így kiáltoztak: Feszítsd meg, feszítsd meg! Pilátus pedig ezt mondta nekik: Vegyétek át ti, és feszítsétek meg, mert én nem találom bűnösnek. 7A zsidók így válaszoltak neki: Nekünk törvényünk van, és a törvény szerint meg kell halnia, mert Isten Fiává tette magát.
8Amikor Pilátus ezt meghallotta, még nagyobb félelem szállta meg. 9Ismét bement a helytartóságra, és megkérdezte Jézust: Honnan való vagy te? De Jézus nem felelt neki. 10Pilátus ekkor így szólt hozzá: Nekem nem felelsz? Nem tudod, hogy hatalmam van arra, hogy szabadon bocsássalak, de hatalmam van arra is, hogy megfeszíttesselek? 11Jézus így válaszolt: Semmi hatalmad nem volna rajtam, ha felülről nem adatott volna neked: ezért annak, aki engem átadott neked, nagyobb a bűne.
12Ettől fogva Pilátus igyekezett őt szabadon bocsátani, de a zsidók így kiáltoztak: Ha ezt szabadon bocsátod, nem vagy a császár barátja: aki királlyá teszi magát, az ellene szegül a császárnak. 13Amikor Pilátus meghallotta ezeket a szavakat, kihozatta Jézust, és a bírói székbe ült azon a helyen, amelyet Kövezett-udvarnak, héberül pedig Gabbatának neveztek. 14A páskaünnep előkészületi napja volt, délfelé járt az idő. Pilátus így szólt a zsidókhoz: Íme, a ti királyotok! 15Azok pedig felkiáltottak: Vidd el, vidd el, feszítsd meg! Pilátus ezt mondta nekik: A ti királyotokat feszítsem meg? A főpapok így válaszoltak: Nem királyunk van, hanem császárunk! 16Ekkor kiszolgáltatta őt nekik, hogy megfeszítsék.

Zsolt 135

1Dicsérjétek az URat! Dicsérjétek az ÚR nevét, dicsérjétek az URat, akik szolgái vagytok,
2akik ott álltok az ÚR házában, Istenünk házának udvaraiban!
3Dicsérjétek az URat, mert jó az ÚR, zengjétek nevét, mert az gyönyörűséges!
4Mert magának választotta Jákóbot az ÚR, tulajdonává tette Izráelt.
5Tudom én, hogy milyen nagy az ÚR, nagyobb a mi Urunk minden istennél.
6Amit csak akar az ÚR, megteszi az égen és a földön és a mélységes tengerekben.
7Felhőket hoz fel a föld széléről, villámokat szór, ha esik az eső, szelet bocsát ki kamráiból.
8Lesújtott Egyiptom elsőszülötteire, emberre, állatra egyaránt.
9Jeleket és csodákat vitt véghez Egyiptomban a fáraón és összes szolgáján.
10Sok népet vert meg, hatalmas királyokat ölt meg:
11Szíhón emóri királyt, Ógot, Básán királyát és Kánaán összes királyát.
12Országukat örökségül adta, örökségül népének, Izráelnek.
13URam, neved örökkévaló, URam, téged fognak emlegetni nemzedékről nemzedékre.
14Mert igazságot szolgáltat népének az ÚR, és megkönyörül szolgáin.
15A pogányok bálványai ezüstből és aranyból vannak, emberi kéz csinálmányai.
16Van szájuk, de nem beszélnek, van szemük, de nem látnak,
17van fülük, de nem hallanak, lehelet sincs szájukban.
18Hozzájuk hasonlók lesznek készítőik és mindazok, akik bennük bíznak.
19Izráel háza, áldjad az URat! Áron háza, áldjad az URat!
20Lévi háza, áldjad az URat! Akik csak félitek az URat, áldjátok az URat!
21Áldott az ÚR a Sionon, aki Jeruzsálemben lakik. Dicsérjétek az URat!